p16 Protokoll 19.11.2021

­­Zeit: 19:00 bis 21:30 Uhr - Ort: online
anwesend: Caren, Holger, Friedrich

Übersetzung:

φιλοσοφία δέ, ἣν ἐγκωμιάζεις ἀεὶ[1]
Die Philosophie aber, die du immer preist

καὶ ἀτίμως φῂς ὑπὸ τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων φέρεσθαι,
und die verächtlich, wie du sagst, von den übrigen Menschen abgetan wird,

πῶς οὐ προδέδοται τὰ νῦν μετ᾽ ἐμοῦ μέρος ὅσον ἐπὶ σοὶ γέγονεν;
wie wird sie jetzt nicht mit mir verraten, soweit es an dir liegt?

[329α] καὶ Μεγαροῖ μὲν εἰ κατοικοῦντες ἐτυγχάνομεν,
Und wenn wir uns gerade in Megara aufhielten,

ἦλθες δήπου ἄν μοι βοηθὸς ἐφ᾽ ἅ σε παρεκάλουν,
dann wärst du mir zu Hilfe gekommen, wozu ich dich aufforderte,

ἢ πάντων ἂν φαυλότατον ἡγοῦ σαυτόν·
oder du hieltest dich selbst für den schlechtesten von allen.

νῦν δ᾽ ἄρα τὸ μῆκος τῆς πορείας καὶ τὸ μέγεθος δὴ τοῦ πλοῦ καὶ τοῦ πόνου ἐπαιτιώμενος
Nun aber schützt du etwa die Länge der Reise und das Ausmaß schon der Überfahrt und der Mühsal vor

οἴει δόξαν κακίας ἀποφευξεῖσθαί ποτε; πολλοῦ καὶ δεήσει.’
und glaubst den Ruf der Schlechtigkeit jemals vermeiden zu können? Weit gefehlt."

λεχθέντων δὲ τούτων τίς ἂν ἦν μοι πρὸς ταῦτα εὐσχήμων ἀπόκρισις; οὐκ ἔστιν.
Auf diese Worte hin: welche ordentliche Antwort hätte ich darauf? Es gibt sie nicht.

ἀλλ᾽ ἦλθον μὲν κατὰ λόγον ἐν δίκῃ τε [329β] ὡς οἷόν τε ἀνθρώπῳ μάλιστα,
Aber ich kam ja, <und zwar> gemäß der Vernunft im Recht, soweit die einem Menschen überhaupt möglich ist,

διά τε τὰ τοιαῦτα καταλιπὼν τὰς ἐμαυτοῦ διατριβάς, οὔσας οὐκ ἀσχήμονας,
aus derartigen Gründen meine Geschäfte im Stich lassend, die nicht unerheblich sind,

ὑπὸ τυραννίδα δοκοῦσαν οὐ πρέπειν τοῖς ἐμοῖς λόγοις οὐδὲ ἐμοί·
unter eine Tyrannis, obwohl sie meinen Lehren und mir nicht gemäß zu sein schien,

ἐλθών τε ἐμαυτὸν ἠλευθέρωσα Διὸς ξενίου
und indem ich kam, befreite ich mich <von Schuld> gegenüber Zeus xenios

καὶ τῆς φιλοσόφου ἀνέγκλητον μοίρας παρέσχον,
und erwies mich gegenüber der Eigenheit eines Philosophen untadelig,

ἐπονειδίστου γενομένης ἄν,
die tadelnswert gewesen wäre,

εἴ τι καταμαλθακισθεὶς καὶ ἀποδειλιῶν αἰσχύνης μετέσχον κακῆς.
wenn ich etwa schwach und feige geworden an übler Schande teilgehabt hätte.

ἐλθὼν δέ—οὐ γὰρ δεῖ μηκύνειν—
Nach meiner Ankunft aber - man darf <das> ja nicht in die Länge ziehen -

ηὗρον στάσεως τὰ περὶ Διονύσιον μεστὰ σύμπαντα
fand ich die ganze Umgebung von Dionysios voller Aufruhr

καὶ διαβολῶν [329ξ] πρὸς τὴν τυραννίδα Δίωνος πέρι·
und Verleumdungen über Dion in Bezug auf die Tyrannis.

ἤμυνον μὲν οὖν καθ᾽ ὅσον ἠδυνάμην,
Ich verteidigte <ihn> nun, soweit ich konnte,

σμικρὰ δ᾽ οἷός τ᾽ ἦ,
war aber nur wenig in der Lage dazu,

μηνὶ δὲ σχεδὸν ἴσως τετάρτῳ Δίωνα Διονύσιος αἰτιώμενος ἐπιβουλεύειν τῇ τυραννίδι,
und im ungefähr wohl vierten Monat beschuldigte Dionysios Dion, heimlich gegen die Tyrannis zu arbeiten,

σμικρὸν εἰς πλοῖον ἐμβιβάσας, ἐξέβαλεν ἀτίμως[2].
brachte ihn auf einen kleinen Lastkahn und entfernte ihn unehrenhaft.

οἱ δὴ Δίωνος τὸ μετὰ τοῦτο πάντες φίλοι ἐφοβούμεθα
All die Freunde Dions nun fürchteten danach,

μή τινα ἐπαιτιώμενος τιμωροῖτο ὡς συναίτιον τῆς Δίωνος ἐπιβουλῆς·
dass er einen beschuldigte und bestrafte als mitschuldig an Dions Nachstellungen;

περὶ δ᾽ ἐμοῦ καὶ διῆλθε λόγος τις ἐν Συρακούσαις, ὡς τεθνεὼς εἴην ὑπὸ Διονυσίου
über mich aber ging auch das Gerücht in Syrakus um, dass ich von Dionysios getötet sei,

τούτων ὡς πάντων τῶν τότε [329δ] γεγονότων αἴτιος.
als an all diese damaligen Vorkommnissen schuldig.

ὁ δὲ αἰσθανόμενος πάντας ἡμᾶς οὕτω διατεθέντας,
Der aber bemerkte, dass wir alle so gestimmt waren,

φοβούμενος μὴ μεῖζον ἐκ τῶν φόβων γένοιτό τι,
und fürchtete, dass etwas Größeres aus den Ängsten entstehen könnte,

φιλοφρόνως πάντας ἀνελάμβανεν,
und behandelte alle wieder freundlich,

καὶ δὴ καὶ τὸν ἐμὲ παρεμυθεῖτό τε
und so ermutigte er denn auch besonders mich

καὶ θαρρεῖν διεκελεύετο
und hieß mich Mut zu fassen

καὶ ἐδεῖτο πάντως[3] μένειν·
und bat mich inständig zu bleiben;

ἐγίγνετο γάρ οἱ τὸ μὲν ἐμὲ φυγεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ καλὸν οὐδέν,
denn es bedeutete für ihn einerseits meine Flucht vor ihm nicht Gutes,

τὸ δὲ μένειν—διὸ δὴ καὶ σφόδρα προσεποιεῖτο δεῖσθαι.
mein Bleiben aber - deswegen also auch täuschte er so sehr vor zu bitten.

 

Besonderheiten:

Zweimal kam ὡς vor einem Adjektiv vor, das ein Prädikativum verdeutlicht - wie im Dt. das "als": τιμωρεῖσθαί τινα ὡς συναίτιον  "jemanden als mitschuldig bestrafen"

Mehrfach fiel ἄν mit dem Indikativ als Irrealis auf, das gilt auch bei ἄν in einer Partizipialkonstruktion. Auch begegnete der oblique Optativ, zweimal statt des Konjunktivs im μή-Satz nach φοβοῦμαι und einmal im Subjekt-/Objekt-/Attributsatz nach ὡς. Ich habe jeweils einen Link aus die entsprechende Syntax-Seite eingefügt.

Auch bitte ich Euch, die mit τοσοῦτος etc. verlinkte Seite noch eimal genau anzusehen, dass wir in Zukunft über ὅσος und Genossen nicht mehr stolpern müssen.

Bei der eigenen schriftlichen Übersetzung ist mir aufgefallen, dass das Adverb doch recht häufig seinem Verb nachgestellt wird, und so habe ich in καὶ ἐδεῖτο πάντως[4] μένειν das πάντως dann doch lieber auf ἐδεῖτο bezogen. Es passt inhaltlich doch besser dazu, obwohl wir in p15 eine ähnliche Redewendung mit ἥκειν (anstelle von hier μένειν) hatten (übrigens auch dort in Nachstellung): καὶ αὐτὸς ἐδεῖτο πέμπων ἥκειν ὅτι τάχιστα ἐκ [327ε] παντὸς τρόπου.

Nächster Termin: Freitag, 26.11., 19:00 Uhr

Vorbereitung dazu:
Nochmals wirklich die 16_Vokabeln wiederholen und dann p16 bitte möglichst zu Ende vorbereiten. Ich freue mich über jeden schriftlich eingereichten Satz.

 


[1] nachgestelltes Adverb

[2] nachgestelltes Adverb

[3] wohl doch nachgestelltes Adverb, weil "auf jede Art und Weise" besser zu ἐδεῖτο passt

[4] wohl doch nachgestelltes Adverb, weil "auf jede Art und Weise" besser zu ἐδεῖτο passt