pDem9.16-20 Protokoll zum 01.10.22

Zeit: 17:00 – 19:25 Uhr                                                Ort: online
anwesend: Caren, Holger, Friedrich                        Ulf pausiert

Ich habe angekündigt, dass ich auf dem Schul-iPad versuchsweise einen Mitschnitt anstellen werde.

Übersetzung in der mikrolinearen Methode:

 

 

 

 

5

 

 

 

 

10

 

 

 

 

15

 

 

 

 

[16] καίτοι ταῦτα πράττων τί ἐποίει[1];

εἰρήνην μὲν γὰρ ὠμωμόκει.

καὶ μηδεὶς εἴπῃ,

‘τί δὲ ταῦτ᾽ ἐστίν,

ἢ τί τούτων μέλει τῇ πόλει;’

εἰ[2] μὲν γὰρ μικρὰ ταῦτα[3],

ἢ μηδὲν ὑμῖν αὐτῶν ἔμελεν,

ἄλλος ἂν εἴη λόγος οὗτος[4]·

τὸ δ᾽ εὐσεβὲς καὶ τὸ δίκαιον,

ἄν τ᾽ ἐπὶ μικροῦ τις ἄν τ᾽ ἐπὶ μείζονος[5] παραβαίνῃ,

τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν.

φέρε δὴ νῦν,

ἡνίκ᾽ εἰς Χερρόνησον,

ἣν βασιλεὺς[6] καὶ πάντες οἱ Ἕλληνες

ὑμετέραν ἐγνώκασιν εἶναι,

ξένους εἰσπέμπει

καὶ βοηθεῖν ὁμολογεῖ

καὶ ἐπιστέλλει ταῦτα,

τί ποιεῖ;

Und doch, was bewirkte er mit diesen Taten?

Denn er hatte zum einen Frieden geschworen.

Auch soll keiner sagen:

„Was aber ist das <schon>,

oder was kümmert das die Stadt?“

Ob das nämlich unbedeutend ist

oder uns das keineswegs kümmerte,

das dürfte eine andere Überlegung sein.

Aber das Gottgefällige und Rechtmäßige ^hat^

ob man es bei einer kleinen oder größeren Sache verletzt,

hat <doch> dieselbe Bedeutung.

Bedenkt nun also:

wenn ^er^ in die Chersones,

die, wie es der Großkönig und alle Griechen

anerkannten, uns gehört,

Söldner schickt

und zu helfen verspricht

und dies schriftlich mitteilt,

was bewirkt er <damit>?

20

 

 

 

 

25

 

 

 

 

30

 

 

 

 

35

 

 

 

 

40

[17] φησὶ μὲν γὰρ οὐ πολεμεῖν,

ἐγὼ δὲ [7]τοσούτου δέω

ταῦτα ποιοῦντ᾽ ἐκεῖνον

ἄγειν ὁμολογεῖν τὴν πρὸς ὑμᾶς εἰρήνην,

ὥστε καὶ Μεγάρων ἁπτόμενον

κἀν Εὐβοίᾳ τυραννίδα κατασκευάζοντα

καὶ νῦν ἐπὶ Θρᾴκην παριόντα

καὶ τἀν Πελοποννήσῳ σκευωρούμενον

καὶ πάνθ᾽ ὅσα πράττει

μετὰ τῆς δυνάμεως ποιοῦντα,

λύειν φημὶ τὴν εἰρήνην καὶ πολεμεῖν ὑμῖν,

εἰ μὴ

καὶ τοὺς τὰ μηχανήματ᾽ ἐφιστάντας

εἰρήνην ἄγειν φήσετε,

ἕως ἂν αὐτὰ τοῖς τείχεσιν ἤδη προσαγάγωσιν.

ἀλλ᾽ οὐ φήσετε·

[8]ὁ γὰρ οἷς ἂν ἐγὼ ληφθείην,

ταῦτα πράττων καὶ κατασκευαζόμενος,

οὗτος ἐμοὶ πολεμεῖ,

κἂν μήπω βάλλῃ

μηδὲ τοξεύῃ.

Denn er behauptet zwar, nicht Krieg zu führen,

ich aber bin so weit davon entfernt,

^zuzustimmen^, jener, der das tut,

halte °° den Frieden mit uns ein,

dass ich ^sage,^ dass der, der nach Megara greift

und in Euböa eine Tyrannis einrichtet

und nun nach Thrakien heranrückt

und die Lage in der Peloponnes aufmischt

und alles, was er tut,

mit seiner Heeresmacht durchsetzt,

den Frieden auflöst und Krieg gegen uns führt,

es sei denn,

dass ihr auch von denen, die die Geschütze aufstellen,

sagen wollt, dass sie Frieden halten,

bis sie sie schon an die Mauern gefahren haben.

Aber ihr werdet <das> nicht sagen.

Denn der, der ^das^, womit ich überwältigt werden könnte,

°° tut und vorbereitet,

der führt mit mir Krieg,

auch wenn er noch nicht mit Geschützen

und Pfeilen schießt.

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

[18] τίσιν οὖν ὑμεῖς κινδυνεύσαιτ᾽ ἄν,

εἴ τι γένοιτο;

τῷ[9] τὸν Ἑλλήσποντον ἀλλοτριωθῆναι,

τῷ Μεγάρων καὶ τῆς Εὐβοίας τὸν πολεμοῦνθ᾽ ὑμῖν

γενέσθαι κύριον,

τῷ Πελοποννησίους τἀκείνου φρονῆσαι[10].

εἶτα

τὸν τοῦτο τὸ μηχάνημ᾽ ἐπὶ τὴν πόλιν ἱστάντα,

τοῦτον εἰρήνην ἄγειν ἐγὼ φῶ πρὸς ὑμᾶς;

Wodurch nun könntet ihr in Gefahr geraten,

wenn etwas geschieht?

Dadurch, dass der Hellespont in andere Hände gerät,
dadurch, dass °° der, der gegen euch Krieg führt,

^über Megara und Euböa^ Herr wird,

dadurch, dass die Peloponnesier zu jenem tendieren.

Dann ^soll ich sagen^,

dass der, der diese Maschinen gegen die Stadt aufstellt,

dass dieser Frieden mit Euch hält °°?

50

 

 

 

 

55

 

 

 

 

60

 

[19] πολλοῦ γε καὶ δεῖ,

ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἀνεῖλε Φωκέας,

ἀπὸ ταύτης ἔγωγ᾽ αὐτὸν πολεμεῖν ὁρίζομαι.

ὑμᾶς δ᾽, ἐὰν ἀμύνησθ᾽ ἤδη,

σωφρονήσειν φημί,

ἐὰν δ᾽ ἐάσητε,

οὐδὲ τοῦθ᾽ ὅταν βούλησθε δυνήσεσθαι ποιῆσαι.

καὶ τοσοῦτόν γ᾽ ἀφέστηκα τῶν ἄλλων,

ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι,

τῶν συμβουλευόντων,

ὥστ᾽ οὐδὲ δοκεῖ μοι

περὶ Χερρονήσου νῦν σκοπεῖν οὐδὲ Βυζαντίου,

ἀλλ᾽ ἐπαμῦναι μὲν τούτοις,

Auch daran fehlt allerdings viel,

sondern ^von dem^ Tage an, an dem er die Phoker besiegte,

führt er, wie ich es nenne, Krieg.

Ihr aber werdet, wenn ihr euch nun wehrt,

klug sein, sage ich,

wenn ihr es aber unterlasst,

werdet ihr es, wenn ihr es ihr wollt, auch nicht tun können.

Und so weit allerdings unterscheide ich mich,

ihr Athener,

^von den anderen^ Ratgebern,

dass mir auch nicht gut scheint,

jetzt über die Chersones nachzudenken und über Byzanz,

sondern ihnen zwar beizustehen

 

 

 

65

[20] καὶ διατηρῆσαι μή τι πάθωσι,

καὶ τοῖς οὖσιν ἐκεῖ νῦν στρατιώταις

πάνθ᾽ ὅσων ἂν δέωνται ἀποστεῖλαι,

βουλεύεσθαι μέντοι[11] περὶ πάντων τῶν Ἑλλήνων

ὡς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καθεστώτων.

und dabei zu bleiben, damit ihnen nichts zustößt,

und den nun dort befindlichen Soldaten

alles, dessen sie bedürfen, zuzuschicken,

aber doch über alle Griechen zu beraten,

weil sie sich in großer Gefahr befinden.

 

Was wir genauer betrachteten:

 1. Konjunktive:
  1. Z. 3: μηδεὶς εἴπῃ (prohibitivus) Keiner sage/ keiner soll sagen
  2. Z. 10: ἄν παραβαίνῃ (Iterativus der Ggwt.) immer wenn/ob man es übertrritt (Im Dt. Indikativ!)
  3. Z. 34: ἕως ἂν αὐτὰ προσαγάγωσιν (futurischer Fall: temporal) bis sie sie herangefahren haben (dt. Ind.!)
  4. Z. 39/40 : wie c.
  5. Z. 49: τοῦτον εἰρήνην ἄγειν ἐγὼ φῶ (dubitativus) soll ich sagen, dass …
  6. Z. 53, 54, 55, 56: wie c
  7. Z. 63: μή τι πάθωσι  (Finalsatz) damit ihnen nichts zustößt
  8. Z. 64: πάνθ᾽ ὅσων ἂν δέωνται wie b

Nur der erste dieser 10 Konjunktive kann mit dem dt. Konjunktiv übersetzt werden!!!  s. alle in Sy12 Modi1

 1. οὐδέν/μηδέν versus οὐδέ/μηδέ
  Z. 7: οὐδέν/μηδέν ist N./A.n von οὐδείς/μηδείς „nichts“ oder als adv.A. „keinesfalls“ o.ä.
  Z. 40, 56, 60, 61: οὐδέ/μηδέ ist οὐ-δέ/μή-δέ „und nicht, auch nicht, aber nicht, nicht einmal“
 2. Relativische Verschränkung:
  Z. 13 ff: εἰς Χερρόνησον, ἣν πάντες οἱ Ἕλληνες ὑμετέραν ἐγνώκασιν εἶναι
  Das Relativpronomen hat zwei Funtionen:
  - Es kennzeichnet den NS mit dem Prädikat ἐγνώκασιν als Relativsatz
  - Es ist das AO zum abhängigen Infinitiv εἶναι (AcI)

zweimal übersetzt: „von der alle Griechen anerkannten, dass sie uns gehört“
Dominanzumkehrung: „die, wie alle Griechen anerkannten, uns gehört“
s. beides in Sy15 Besonderheiten im Relativsatz

 

 

 

Nächstes Treffen: Sonntag, 09.10.22 um 10:00 Uhr

Wir werden noch einmal einen Mitschnitt versuchen.
Schön wäre es, wenn Du, Caren, das mit ein paar Fragen ein bisschen vorstrukturieren könnte. Kannst Du uns das vorher zuschicken?
Und schön wäre es,wenn der Termin auch für Ulf für ein paar Minuten möglich wäre.
Ich habe Teile des Mitschnittversuchs in pDem9.15-20_Prot_01.10.22  hochgeladen.
 

Vorbereitung zum nächsten Termin:

pDem9.20-30 soweit Ihr kommt, vielleicht bis [25]?

 

 


[1] πράττω „tun, handeln, erledigen“ || ποιέω „machen, herstellen, zustande bringen, bewirken“

[2] εἰ „ob“

[3] μικρά erg. ἦν

[4] οὗτος ist Subjekt. Ist das Subjekt ein Adj./Pron., richtet es sich im Gen./Num. nach seinem Beziehungswort. Im Dt. ist es immer ein Neutr.

[5] ἐπὶ μικροῦ/ ἐπὶ μείζονος erg. πράγματος

[6] βασιλεύς gemeint ist der persische Großkönig als kleinasiatischer Nachhbar

[7] τοσούτου ff. lies τοσούτου δέω ὁμολογεῖν …, ὥστε … φημί ...

[8] ordne: ὁ γὰρ ταῦτα, οἷς ἂν ἐγὼ ληφθείην, πράττων …

[9] τῷ beantwortet die Frage τίσιν; ebenfalls mit dem Dat. instrumentalis

[10] Philipp hatte Kontakt zu den peloponnesischen Städten aufgenommen, s. hist. Situation

[11] μέντοι „freilich“ anstelle von δέ, aber stärker

Diesen Mitschnitt aus dem iPad herauszubekommen war überaus schwer. Er war zu lang, so dass ich, um weiterzuarbeiten Speicherplatz und ein einigermaßen brauchbares Programm zur Teilung der Datei auf dem iPad kafen musste.

Dann bekam ich die Datei nicht auf meinen PC. Selbst WeTransfer wollte ein teures update dafür gekauft haben. Schließlich habe ich einen kleingerechneten Abschnitt auf Dropbox herüberladen können.

Unter der Verkleinerung litt natürlich die Brillanz der Bilder. Das kann ich beim nächsten Mal besser.

Nächster Fehler: Ich hatte den Ton über das falsche Mikro aufgenommen. Dadurch war meine Stimme viel zu laut und Eure kaum hörbar. Also habe ich die Tonspur in einem anderen Programm gesondert behandelt, so dass der Unterschied der Stimmen nun geringer ausfällt. Auch das wird das nächste Mal besser.

Es geht auch nicht, dass ich immer auf den anderen Bildschirm schaue. Das sieht aus, als beobachtete ich eine Fliege an der Decke.
Doch hier das vorläufige Ergebnis.