Vokabular am 18.03.2022

GriechischZusatz1/ FuturZusatz2/ AoristZusatz3/ PerfektDeutschFremdwort
ἀβέλτερος, η, ον s. βελτίων einfältig, dumm 
ἀγαθός, ή, όνἀγαθή, ἀγαθόν  tüchtig, gut, vorteilhaftAgathe
τὸ ἄγαλμα, ατος   Statue, GötterbildBarometer, Bar
ἀγανακτέωἀγανακτήσω usw.  aufgeregt, unwillig sein 
ἀγαπάωἀγαπήσωἠγάπησα
ἠγαπήθην
ἠγάπηκα
ἠγάπημαι
zufrieden sein, liebenAgapemahl
ἡ ἀγγελία, ας s. ἄγγελος Botschaft, Nachricht 
ἀγγέλλω
< λ-Ø-ω
ἀγγελῶ
ἀγγελθήσομαι
ἤγγειλα
ἠγγέλθην
ἤγγελκα
ἤγγελμαι
melden, berichtenEngel
ἄγγελος, ου s. ἀγγέλλω BoteEngel
ἀγεννής (2) s. γένος unedel, unwürdig 
ἡ ἄγνοιατῆς ἀγνοίαςs. γιγνώσκω Unkenntnis, Unwissenheit 
ἀγνωμονέωFut.: ἀγνωμονήσωs. γνώμη unverständig sein, unverständig handeln 
ἡ ἀγορά, ᾶς a-Dekl. purum Marktplatz 
ἀγορεύω
√ ἀγορευ-// Ϝεπ- // Ϝερε-/ Ϝρη-
ἐρῶ
ῥηθήσομαι
εἶπον
ἐρρήθην
εἴρηκα
εἴρημαι
öffentlich reden; sagen 
ἀγροίκωςAdv s. ἀγρός & οἷκος bäuerlich, ungehobelt 
ὁ ἀγρός, οῦ   Acker, FeldL ager, "Acker"
ἡ ἀγρυπνία, ας s. ἄγρα Jagd, Ergreifen Schlaflosigkeit, Wachen 
ἄγω
im Aor.ΙΙ Redupl.
ἄξω
ἀχθήσομαι
ἤγαγον
ἤχθην
ἦχα
ἦγμαι
führen, treiben, marschieren; fortführen, vertreibenL ago
ἡ ἀγωγή, ἡς s. ἄγω (Heim-)Führung; Erziehung Pädagoge
ὁ ἀγών, νος s. ἄγω treiben, führen Versammlung; Wettkampf; ProzessAgonie, Antagonismus
ἀδεής, ές s. δείδω fürchten furchtlos, frech 
ὁ ἀδελφιδοῦς, οῦ <έο- s. ἀδελφός Neffe, Bruder-/Schwestersohn 
ὁ ἀδελφός, οῦ    BruderPhiladelphia
ἄδηλος, ον s. δῆλος unbekannt, ungewiss 
ἡ ἀδηλότης, τος  s. δῆλος Unbekanntheit, Ungewissheit 
ἀδικέω τινάἀδικήσω
ἀδικήσομαι (!)
ἠδίκησα
ἠδικήθην 
ἠδίκηκα
ἠδίκημαι
jdm. unrecht tun;
jdn. kränken
 
ἄδικος, ον (2) s. δίκη ungerecht, unrechtmäßig, rechtswidrig  
ἡ ἀδυναμία, ας s. δύναμαι Unvermögen 
ἀδύνατος, ον (2) s. δυνατός machtlos, unfähig, kraftlos; unmöglich 
ᾄδω/ ἀείδω ion. ᾄσομαι/ ἀείσομαιᾖσα/ ἤεισα
ᾔσθην
./.
ᾖσμαι
singen; besingen, preisenvon ἡ ᾠδή Ode
ἀείΑdv  immer 
ἀηδῶςAdvs. ἡδύς unangenehm, ohne Spaß  
ἀήθης, ες (2) s. ἐθίζω gewöhnenἀήθως unvermutetungewohnt, ungewöhnlich 
ἄημι < ἄ-Ϝη-μι ep.Part.Pl. ἄεντες  wehen' 
ἀθάνατος, ον (2) s. θάνατος Tod unsterblich 
ἡ ἀθεότης, τος   Gottlosigkeit, Unglaube 
ἡ Ἀθηνᾶ, ᾶς< ion. Ἀθηναίη dor. Ἀθήνη, ης Athene 
Ἀθῆναι, ῶνἈθήναζε nach A.Ἀθήνησι(ν) in A.Ἀθήνηθεν von A.Athen 
Ἀθηναῖος, α, ον   athenisch, Athener 
Ἀθήνηθεν  s. Ἀθῆναι, ῶν aus Athen 
ἄθλιος, ον (2)   zum Kampf gehörig, elendAthlet
τὸ ἆθλον, ου s. ἄθλιος mühselig Wettkampf;
(Kampf-)Preis
Athlet
ἁθροίζωἁθροίσωἥθροισα./.versammeln, sammeln 
ἁθρόος, η, ον s. ἁθροίζω dichtgedrängt, versammelt 
ἀθυμία, ας   Mutlosigkeit, Bedenken 
ὁ αἰγιαλός, οῦ   Strand, Gestade 
αἰδέομαιαἰδέσομαιᾐδέσθηνᾔδεσμαιScheu, Ehrfurcht empfinden 
ὁ Ἅιδης, ου< ἈϜίδης s. ἰδεῖν(der Unsichtbare) εἰς Ἅιδου ins Haus des HadesHades, Unterwelt 
αἰδοῖος, η ον (3) s. αἰδώς, οῦς Scham verschämt, schüchtern; ehrwürdig, achtbar 
ἡ αἰδώς, οῦς, oῖ, ώ s. αἰδέομαι Scheu, Scham, Ehrfurcht 
αἰνέωαἰνέσω/ αἰνέσομαιᾔνεσα./.
./.
(ge)loben, zustimmen 
αἰνίττομαι M s. aἴνιγμα Rätsel dunkel reden; andeuten 
αἱρέω √αἱρη-, αἱρε-, ἑλ- < √ (σ)ελ- αἱρήσω
αἱρεθήσομαι
εἷλον
ᾑρέθην
ᾕρηκα
ᾕρημαι
nehmen, ergreifen, fangen
M sich nehmen, wählen
Häresie
αἴρω < ἄρØωἁρῶ
ἀρθήσομαι
ἦρα
ἤρθην
ἦρκα
ἦρμαι
hochheben 
αἰσθάνομαι Μ
< αἰσθ-άν-ω
√αἰσθη-/αἰσθ-
αἰσθήσομαιᾐσθόμηνᾔσθημαιwahrnehmen, bemerken, empfindenÄsthetik
ἡ αἴσθησις, εως s. αἰσθάνομαι Sinneswahrnehmung; Sinneswerkzeug, SinnÄsthetik
ἡ αἰσχροκέρδεια, ας s. αἰσχρός schnöder Eigennutz 
αἰσχρός, ά, όνΚomp.: αἰσχίων, ονSuperl. αἴσχιστος|| καλόςschändlich, schimpflich; scheußlich; hässlich 
ἡ αἰσχύνη, ης s. αἰσχύνομαι Scham, Schande 
αἰσχύνωαἰσχυνῶ
αἰσχυνθήσομαι
ᾔσχυνα
ᾐσχυνθην
ᾔσχυγκα
ᾔσχυμμαι
schänden, beschämen;
MP sich schämen, scheuen
s. αἰσχρός schändlich, scheußlich
Αἴσωπος, ου   Äsop (Urbild des Fabeldichters) 
αἰτέωαἰτήσω
αἰτηθήσομαι
ᾔτησα
ᾐτήθην
ᾔτηκα
ᾔτημαι
bitten, fordern 
ἡ αἰτίατῆς αἰτίας  Schuld, Ursache, Grund; BeschuldigugÄtiologie
αἰτιάομαι Μ Fut.: αἰτιάσομαιs. αἰτία beschuldigen 
τὸ αἴτιον, ου s. αἴτιος, α, ον Ursache 
αἴτιος, αἰτία, αἴτιον(τινός)  schuld (an etwas)  
αἰχμάζω s. αἰχμή Lanze (als Söldner) kämpfen 
ἡ ἀκοή, ῆς s. ἀκούωἐξ ἀκοῆς vom HörensagenGehör, Gerücht 
ἀκολουθέω τινίἀκολουθήσωἠκολούθησαἠκολούθηκαfolgen, jdn. begleiten, gehorchenAnakoluth
ὁ ἀκόλουθοςτοῦ ἀκολούθουo-Dekl. m. Begleiter, DienerAnakoluth
ἀκοντίζωἀκοντιῶ usw.s. ἀκόντιον den Wurfspeer werfen 
ὁ ἀκοντιστής, οῦ τὸ ἀκόντιον Wurfspieß Speerschütze 
ἀκούω τί τινος
im Perf: att.Redupl.
ἀκούσομαι
ἀκουσθήσομαι
ἤκουσα
ἠκούσθην
ἀκήκοα
ἤκουσμαι
etw. von jdm. hören; auch τινός etw./ jmd. (an)hörenAkustik
ἡ ἄκρα, ας s. ἄκρος spitz, hoch Spitze, Vorgebirge, KapAkropolis
ἀκριβής, ές (2)   genau, sorgfältigakribisch
ἄκριτος, ον (2) s. κρίνω ohne Urteil, Prozess; willkürlich; verworrenunkritisch
ἄκρος, α, ον   spitz, höchst; spätAkrobat
ἄκων, ουσα, ον   un(frei)willigἐμοῦ ἄκοντος ohne/gegen meinen Willen
ἀλγεινός, ή, όν s. τὸ ἄλγος Schmerz schmerzlich; leidendNostalgie
ἀλείφω
att.Redupl. Im Perf.
ἀλείψω
ἀλειφθήσομαι
ἤλειψα
ἠλείφθην
ἀλήλιφα
ἀλήλιμμαι
salben, bestreichenLipide
ὁ ἀλεκτρυών, όνοςἡ ἀλεκτρύαινα Huhns. ἀλέξω abwehren Hahn 
ἡ ἀλήθειᾰ, ας s. ἀληθής Wahrheit, Wahrhaftigkeit 
ἀληθής, ές (2) s. ἀλήθεια Wahrheit wahr; ehrlich
 
τἀληθῆ < τὰ ἀληθῆ (Krasis) die Wahrheit
ὡς ἀληθῶς in Wahrheit
ἀληθινός, ή, όν s. ἀλήθεια Wahrheit echt, richtig 
ἁλίσκομαι < Ϝαλ-ισκ-ἁλώσομαιἕαλωνἑάλωκαgefangen/ überführt werden 
ὁ ἀλιτήριος, ου   Verführer, Plagegeist, Dämon; Schalk  
ἀλλάKonjunktion nonach Neg. ἀλλ' ἤ außer; alszu Beginn einer Rede oder Aufforderung: nun denn, wohlanaber, sondern 
ἀλλὰ ... γάρ   aber ja, aber freilich 
ἀλλὰ μήνPhrase  aber doch, ferner aberἀλλὰ μήν … γε aber wahrhaftig
ἀλλάττωἀλλάξω
ἀλλαχθήσομαι
ἤλλαξα
ἠλλάχθην
ἤλλαχα
ἤλλαγμαι
ändern 
ἀλλήλων (Gen.) -οις, -αις, -οις
 -ους, -ας, -α
 nur in obliquen KasusReziprokpronomeneinanderParallele
ἀλλοῖος, α, ον s. ἄλλος + οἷος andersartig, anders beschaffen 
ἄλλος, η, ο (!)εἴ τις ἄλλος wenn überhaupt jemand sonst = wie kein andererεἴπερ τις πώποτε καὶ ἄλλος wenn auch  jemals sonst wer = wie kein andererἄλλο τι <ποιεῖν ἤ ...> anders <handeln> als, ledglich; in Fragen: nicht wahr? ein anderer
ἄλλος ... ἄλλος der eine ... der andere - ἄλλοι ἄλλοις βοηθοῦσιν die einen helfen diesen, die anderen jenen 
Allopathie (ein Heilverfahren)
οὐκ ἄλλως (ἤ) ohnehin nicht
ἄλλοτεAdv. ἄλλοτε ἄλλος jedesmal ein anderer/ bald dieser bald jenerein andermal; früher; später 
ἀλλότριοςἀλλοτρία, ἀλλότριονs. ἄλλος andern gehörig, fremdἀλλότρια πράγματα πράττειν für fremde Angelegenheiten sich einsetzen
ἄλλωςAdv. zu ἄλλοςἄλλως τε καί sowohl anders als auch = zumal - οὐκ ἄλλως (ἤ) ohnehin nichtταῦτα ἄλλως λέγω das sage ich nur so
καὶ ἄλλως auch sonst, sonst schon
anders, andernfalls; sonst, vergebens 
ἡ ἄλοχος, ου ep. s. tὸ λέχος Bett Beischläferin, Gattin 
ἡ ἅλς, ἁλός3.Dekl.kons.-Stamms. ὁ ἅλς, ἁλός Salz Meerhalogen
ὁ ἅλς, ἁλόςs. ἡ ἅλς, ἁλός Meer  Salzhalogen
τὸ ἄλφιτον, ου   (Gersten)mehl 
ἅμαΑdv ἅμα ... ἅμα teils … teils/ nicht nur … sondern auchzugleich 
ἡ ἀμαθία, ας s. μανθάνω Unwissenheit, Unkenntnis 
ἡ ἁμαξιτός (ὅδος) ἡ ἅμαξα Wagen Fahrstraße 
ἁμαρτάνω
< ἁμαρτ-αν-ω √ ἁμαρτ-/ ἁμαρτη
ἁμαρτήσομαι
ἁμαρτηθήσομαι
ἥμαρτον
ἡμαρτήθην
ἡμάρτηκα
ἡμάρτημαι
etw. verfehlen;  einen Fehler begehen 
ἡ ἁμαρτία, ας = τὸ ἁμάρτημα, τος  Irrtum, Fehler, Vergehen 
ἄμβροτος, ον (2) ep.√ μορ-/ μρ-s. βροτός sterblich unsterblich, göttlich, heiligAmbrosia
ἀμείνων, ἄμεινον ἄριστος, η, ονKomp. zu ἀγαθός tüchtigerAristokratie
ἀμελέωἀμελήσω usw.s. μέλει μοί τινος unbekümmert, nachlässig sein; vernachlässigen 
ἀμετακίνητος, ον s. κινέω bewegen unbeweglich, unveränderlich 
ἀμήχανος, ον (2) μηχανή Kunstgriff ratlos, schwierig, unmöglich; unwiderstehlich 
ἡ ἄμπελοςτῆς ἀμπέλουo-Dekl. fem. Weinstock, Wein 
ἡ ἄμπυξ, κος ep.√ αγκ/αμπ krumm  Stirnband 
ἀμύνω
ἀμύνομαι
ἀμυνῶ
ἀμυνοῦμαι
ἤμῡνα
ἠμυνάμην
ἤμυγκα
ἤμυσμαι
abwehren, helfen, M sich wehren, von sich abwehren 
ἀμφίθυρος, ον (2) s. θύρα auf beiden Seiten Türen habendAmphitheater
ἀμφότερος, η, ονKomp. zu ἄμφω  beiderseits; n. beides 
ἄμφω, ἀμφοῖν, ἀμφοῖν, ἄμφω  beide 
ἁμῶς Adv.verst. ἁμῶς γέ πως   irgendwie 
ἄν
beim Ind./Konj./Opt.
Part für die Syntax wichtigEin Überblick in Sy08 wohl, etwa (aber eigentlich nicht übersetbar) 
ἀναβαίνω < βα-ν-Ø-ω √ βα-/ βη-, √Αorἀναβήσομαιἀνέβην √Aor.ἀναβέβηκαhinaufsteigen; (als Redner) auftreten 
ἀναβάλλω
< λ-Ø-ω  √ βαλ-, βλη-
ἀναβαλῶ
ἀναβληθήσομαι
ἀνέβαλον
ἀνεβλήθην
ἀναβέβληκα
ἀναβέβλημαι
hinauf-/zurückwerfen;
Μ aufschieben
 
ἀναβιόω/ ἀναβιώκομαιἀναβιώσομαιἀνεβίωσα/ ἀνεβίων tr. wiederbeleben, intr. wieder aufleben 
ἀναβρυχάομαι Μἀναβρυχήσομαι usw.  aufschreien, laut schreien 
ἀναγιγνώσκω
< γι-γνω-(ι)σκ-ω
√ γνω- √Aor.
ἀναγνώσομαι
ἀναγνωσθήσομαι
ἀνέγνων
ἀνεγνώσθην
ἀνέγνωκα
ἀνέγνωσμαι
wiedererkennen; lesenAnagnorisis im klass. Drama
ἀναγκάζωἀναγκάσω
ἀναγκσθήσομαι
ἠνάγκασα
ἠναγκάσθην
ἠνάγκακα
ἠνάγκασμαι
zwingen 
ἀναγκαῖος, α, ον s. ἀνάγκη notwendig, nötig; verwandt 
ἡ ἀνάγκη, ης   Νοtlage 
ἀνάγω
im Aor.ΙΙ Redupl.
ἀνάξω
ἀναχθήσομαι
ἀνήγαγον
ἀνήχθην
ἀνῆχα
ἀνῆγμαι
hinaufführen; zurückführen; M/P in See stechenL ago
ἡ ἀναίρεσις, εως s. ἀναιρέω Aufheben, Aufnehmen; Wegnehmen, Vernichtung 
ἀναιρέω
√αἱρη-, αἱρε-, ἑλ-
ἀναιρήσω
ἀναιρεθήσομαι
ἀνεῖλον
ὰνῃρέθην
ὰνῄρηκα
ὰνῄρημαι
aufnehmen; zerstören; (Lose aufnehmen:) weissagen 
ἀναίτιος, ον (2) s. αἴτιος, α, ον unschuldig 
ἀνακαθίζομαιἀνακαθιζήσομαιἀνεκαθισάμην/ ἀνεκαθεζόμην./.sich aufrichten, sich aufrecht hinsetzen 
ἀνακοινόωἀνακοινώσω usw. s. κοινός mitteilen, um Rat fragen; M.
τινί τι sich mit jdm. In etw. beraten
 
ἀναλαμβάνω
< λα-ν-β-αν-ω
√ λαβ-/ληβ-
ἀναλήψομαι
ἀναληφθήσομαι
ἀνέλαβον
ἀνελήφθην
ἀνείληφα
ἀνείλημμαι
aufnehmen; wiederaufnehmen 
ἀναλίσκω/ ἀναλόω
aktiv zu ἁλίσκομαι
ἀναλώσω
ἀναλωθήσομαι
ἀνήλωσα
ἀνηλώθην
ἀνήλωκα
ἀνήλωμαι
verbrauchen, aufwenden; vergeuden 
ἀναλογίζομαι Μἀναλογιοῦμαιἀνελογισάμηνἀναλελόγισμαιberechnen, erwägen 
ἡ ἀνάλωσις, εως s. ἀναλίσκω Aufwendung, Ausgabe 
ἀναμετρέωἀναμετράσω usw.  wieder durchmessen/-fahren; Μ vollständig aufzählen 
ἀναμιμνῄσκω
< μι-μνη-ισκ-ω √ μνη-
ἀναμνήσω
ἀναμνησθήσομαι
ἀνέμνησα
ἀνεμνήσθην
[ἀναμέμνηκα]
μὲμνημαι
ich erinnere jdn., erwähne
P ich erinneren mich
Anamnese
ἡ ἀνανδρία, ας ἀνδρεία Tapferkeit Feigheit 
ἄνανδρος, ον (2) s. ἀνήρ  unmännlich; feige 
ἀνάξιος, ον (2) s. ἄξιος unwürdig, unangemessen 
ἀνασκοπέωἀνασκέψομαιἀνεσκεψάμην betrachten, erwägen 
ἀνατρέπω
√ τρεπ-/τραπ-/τ¥π- st.Aor.P
ἀνατρέψω
ἀνατραπήσομαι
ἀνέτραπον
ἀνετράπην/ ἀνετρέφθην
ἀνατέτροφα
ἀνατέτραμμαι
umwenden; niederwerfen, zerstören; widerlegen 
ἀναχωρέωἀναχωρήσω usw.s. χωρίον zurückweichenAnachoret (Einsiedler)
τὸ ἀνδράποδον, ου s. ἀνήρ, ποῦς Sklave, Menschenfüßiges 
ἀνδραποδώδης, ες s. ἀνδράποδον sklavisch, knechtisch 
ἡ ἀνδρεία, ας s. ἀνήρ Männlichkeit, Tapferkeit 
ἀνδρεῖοςἀνδρεία, ἀνδρεῖονs. ἀνήρ mannhaft, tapfer 
ἡ ἀνδρωνῖτις, ιδος s. ἀνήρ Männergemach, -geschoss 
ἀνέγκλητος ,ον (2) (τινός) s. ἐγκαλέω  vorwerfen,anklagen unbescholten, untadelig von/in Bezug auf 
ἀνέλαβονAor v. λαμβάνω  ich nahm auf 
ἀνελεύθερος (2)ἀνελεύθεροvs. ἐλεύθερος unfrei; unedel, gemein"unfrei"
ὁ ἄνεμος, ου   WindAnemone
ἄνειμι/ ἀνέρχομαι
√ ἐρχ-// εἰ-/ ι-// ἐλ(ε)υθ-/ ἐλθ-
ἀνελεύσομαι
Inf.Pr.: ἀνιέναι
ἀνῆλθονἀνελήλυθα
att.Redupl
.
hinaufgehen; als Redner auftreten 
κάτειμι/ κατέρχομαι
√ ἐρχ-// εἰ-/ ι-// ἐλ(ε)υθ-/ ἐλθ-
κατελεύσομαι
Inf.Pr.: κατιέναι
κατῆλθονκατελήλυθα
att.Redupl
.
hinabgehen; zurückkehren; sich einfinden; (von Schiffen) einlaufen 
ἄνευ m.Gen.   ohne 
ἀνευφημέωἀνευφημήσω usw.s. εὐφημέω preisen laut klagen 
ἀνέχομαι
√ σ(ε)χ-> ἑχ- > ἐχ-// (σ)ι-σχ- > ἴσχ-
ἀνέξομαι/ ἀνασχήσομαιἠνεσχόμηνἠνέσχημαι
.
aushalten, ertragen 
ἀνέχω
√ σ(ε)χ-> ἑχ- > ἐχ-// (σ)ι-σχ- > ἴσχ-
ἀνέξω/ ἀνασχήσωἀνέσχονἠνέσχηκα
ἠνέσχημαι
.
emporhalten; zurückhalten; intr. emporragen; aufhören; M aushalten, ertragen 
ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ἀνδρί, ἄνδραἄνδρες,, ἀνδρῶν,
ἀνδράσι, ἄνδρας
  Mannandrogyn
ἀνθάπτομαι (τινός) Mἀνθάψομαι
ἀνθαφθήσομαι
ἀνθηψάμην
ἀνθήφθην
ἀνθῆμμαι(seinerseits) angreifen, betreiben; tadeln 
τὸ ἄνθεμον/ ἀνθέμιον τὸ ἄνθος Blume Blume, BlüteChrysantheme
ἀνθρώπειος, α, ον/ ἀνθρώπινος, η, ον/ ἀνθρωπικός, ή, όνs. ἄνθρωπος  menschlich 
ὁ ἄνθρωπος, ου o-Dekl. MenschAnthropologie
ἀνίατος, ον (2) s. ἰατρός unheilbar; unnütz 
ἀνίημι
√ ἡ-, ἑ- / ἱε-, ἱη-
ἀνήσω
ἀνεθήσομαι
ἀνῆκα
ἀνείθην
ἀνεῖκα
ἀνεῖμαι
hinaufsenden; hinauflassen, zulassen 
ἀνίσταμαι
√ ἱστα-, στα-, στη-
ἀναστήσομαιἀνέστην (√Aor)ἀνέστηκα stehenaufstehen; als Redner auftreten 
ἀνόητος, ον (2)s. νοέω  unvernünftig; pass. undenkbar 
ἡ ἄνοιατῆς ἀνοίαςs. νοῦς Unverstand, Wahnsinn 
ἀνοίγω/ ἀνοίγνυμι
att. Reduplikation
ἀνοίξω
ἀνοιχθήσομαι
ἀνέῳξα/ ἤνοιξα
ἀνεῴχθην/ ἠνοίχθην
ἀνέῳχα
ἀνέῳγμαι
öffnen, wieder aufschließen 
ἀνομίλητος, ον (2) (τινός)   ungesellig; unbekannt mit etw. 
ἡ ἀνοσιουργία, ας s. ὅσιος, ἔργον gottlose Tat, Frevel 
ἀντί m.Gen.Präp.  anstelle von, statt; für 
ἀντιβολέω τινάἀντιβολήσω usw.  entgegengehen; bitten 
ἀντιλέγω (τι)   entgegnen; streiten (über etw.) 
ἀντιπροσαγορεύω s. προσγορεύω wieder anreden, zurückgrüßen 
ἀντιτείνω < τενØω
 √ τεν-/τ¤-
ἀντιτενῶ
ἀντιτατήσομαι
ἀντέτεινα
ἀντετάθην
ἀντιτέτακα
ἀντιτέταμαι
entgegensetzen;
intr. widerstreben
 
ἀντίτεχνος, ον (2) s. τέχνη Handwerk, Können im Wettbewerb, Konkurrent 
ἡ ἀντωμοσία, ας s. ὄμνυμι Vereidigung vor Gericht,
beschwor. Anklage(schrift)
 
ἄνω Adverb τὰ ἄνω Obergeschoss(nach) oben, oberhalbAnode
ἀνωφελής, ές  ὀφείλω nützen nutzlos, unvorteilhaft 
ἄξιος, α, ον (τινός) s. ἀξιόω wert, (einer Sache) würdig 
ἀξιόωἀξιώσω
ἀξιωθήσομσι
ἠξίωσα
ἠξιώθην
ἠξίωκα
ἠξίωμαι
für würdig halten; fordern, verlangen 
ἀοιδή, ῆς ep./ ᾠδή s. ἀείδω singen Gesang, LiedOde
ἀπαγγέλλω
< λ-Ø-ω
ἀπαγγελῶ
ἀπαγγελθήσομαι
ἀπήγγειλα
ἀπηγγέλθην
ἀπήγγελκα
ἀπήγγελμαι
melden, berichtenEngel
ἀπάγωἀπάξω
ἀπαχθήσομαι
ἀπήγαγον
ἀπήχθην
ἀπῆχα
ἀπῆγμαι
wegführen 
ἀπαίρω s. αἴρω aufheben (den Anker); aufbrechen, wegsegeln 
ἀπαίρω < ἄρØωἁπαρῶ
ἀπαρθήσομαι
ἀπῆρα
ἀπήρθην
ἀπῆρκα
ἀπῆρμαι
absegeln, aufbrechen 
ἀπαλλάττομαι MP
st.Aor.P
ἀπαλλάξομαι/ ἀπαλλαγήσομαιἀπηλλάγην/ ἀπηλλάχθηνἀπήλλαγμαιsich entfernen 
ἀπαλλάττωἀπαλλάξω
ἀπαλλαγήσομαι
ἀπήλλαξα
ἀπηλλάχθην
ἀπήλλαχα
ἀπήλλαγμαι
entfernen, befreien P befreit werden; sich entfernen 
ἁπαλός, ή, όν   weich, jung; weichlich 
ἀπάνθρωπος, ον s. ἄνθρωπος menschenleer; ungesellig, unfreundlich 
ἀπαντάω τινίἀπαντήσω usw.s. ἐναντίον Gegenteil begegnen; treffen auf jdn. 
ἅπαξ ἅπαξ, δίς, τρίς, τετράκιςNumerale einmal 
ἀπάξιος, ον (2) τινός s. ἄξιος unwürdig, unwert 
ἀπαρνέομαι Pἀπαρνηθήσομαιἀπηρνήθην./.ableugnen; verweigern 
ἅπας, ἅπασα, ἅπαν  s. πᾶς all, ganz 
τὰ Ἀπατούρια, ων s. πατήρ Fest der Phratrien im  Okt. 
ἀπειθέωἀπειθήσωἠπείθησαἀπεπείθηκαungehorsam, ungläubig sein 
ἀπειλέωἀπειλήσωἠπείλησαἠπείληκαdrohen, prahlen 
ἀπειρία, ας s. πειράoμαι Unerfahrenheit 
ἄπειρος (2)ἄπειρονo-Dekl.πέρας / πεῖραunendlich, unbegrenzt / unerfahren 
ἀπεργάζομαιἀπεργάσομαι usw.ἀπειργασάμηνἀείργασμαιausarbeiten, herstellen; bilden 
ἄπειμι/ ἀπέρχομαι
√ ἐρχ-// εἰ-/ ι-// ἐλ(ε)υθ-/ ἐλθ-
ἀπελεύσομαι
Inf.Pr.: ἀπιέναι
ἀπῆλθονἀπελήλυθα
att.Redupl
.
weggehen 
ἀπεχθάνομαι Μἀπεχθήσομαιἀπεχθόμηνἀπήχθημαιfeind/ verhasst werden 
ἀπέχω  Imp.: ἀπεῖχον √ σ(ε)χ-> ἑχ- > ἐχ- // (σ)ι-σχ-ον > ἴσχ-ονἀφέξω/ἀποσχήσω
ἀποσχεθήσομαι
ἀπέσχον
ἀπεσχέθην
ἀπέσχηκα
ἀπέσχημαι
fernhalten, intr.: entfernt sein; M sich enthalten 
ἀπῆλθε3.Sg.Ind.AorAvon ἀπέρχομαι er/sie/es ging weg 
ἀπιστέωἀπιστήσω
ἀπιστηθήσομαι
ἠπίστησα
ἠπιστήθην
ἠπίστηκα
ἠπίστημαι
nicht glauben, bezweifeln; misstrauen; ungehorsam sein 
ἡ ἀπιστία, ας s. πιστός treu Misstrauen; Treulosigkeit 
ἄπιστος, ον (2) s. πίστις untreu, mißtrauisch 
ἡ ἀπληστία, ας   Unersättlichkeit; Gier 
ἁπλοῦςἁπλῆ, ἁπλοῦν  einfach 
ἀπό m.Gen.Präposition  von, von .. her; seit 
ἀποβάλλω
< λ-Ø-ω  √ βαλ-/βλη-
ἀποβαλῶ
ἀποβληθήσομαι
ἀπέβαλον
ἀπεβλήθην
ἀποβέβληκα
ἀποβέβλημαι
wegwerfen; verlieren 
ἀποβλέπωἀποβλέψομαι
ἀποβλεφθήσομαι
ἀπέβλεψα
ἀπεβλέφθην
ἀποβέβλεφα
ἀποβέβλεμμαι
(bewundernd) hinschauen 
ἀπογράφωἀπογράψω
ἀπογραφήσομαι
ἀπέγραψα
ἀπεγράφην
ἀπογέγραφα
ἀπογέγραμμαι
aufschreiben, eintragen, anklagen; M ins Vermögensregister eintragen 
ἀποδείκνυμιἀποδείξω
ἀποδειχθήσομαι
ἀπέδειξα
ἀπεδείχθην
ἀποδέδειχα
ἀποδέδειγμαι
vorzeigen, aufweisen; zu etwas machen 
ἀποδειλιάωἀποδειλιάσω usw.s. δειλός feige mutlos, feige sein 
ἡ ἀπόδειξις, εως   Beweis, Darstellung 
ἀποδημέωἀποδημήσω usw.s. δῆμος Volk verreist sein; Aor. verreisen; wegfahren 
ἡ ἀποδημία, ας s. ἀποδημέω Reise; Aufenthalt in der Fremde 
ἀποδιδράσκω √δρα-ἀποδράσομαιἀπέδραν (√Aor)ἀποδέδρακαfortlaufen; entfliehen 
ἀποδίδωμι
√ δω-, δο- / δίδω-, δίδο- 
ἀποδώσω
ἀποδοθήσομαι
ἀπέδωκα
ἀπεδόθην
ἀποδέδωκα
ἀποδέδομαι
zurückgeben, bezahlen; übergeben 
ἀποδικέωἀποδικήσωs. δίκη Prozess sich vor Gericht verteidigen 
ἀποθνῄσκω < θνη-ισκ-ω √ θαν-, θν-, θνη-ἀποθανοῦμαιἀπέθανοντέθνηκα (τεθνάναι;
τεθνεώς, ῶσα, ός)
sterben; Perf. gestorben = tot sein 
ἀποκάμνω < κάμ-ν-ωἀποκαμοῦμαιἀπέκαμον ἀποκέκμηκαermatten, ablassen 
ἀποκλαίω/ ἀποκλάω
< κλαϜ(Ø)ω
ἀποκλαύσομαι
ἀποκλαυ(σ)θήσομαι
ἀπέκλαυσα
ἀπεκλαύ(σ)θην
ἀποκέκλαυκα
ἀποκέκλαυμαι
beweinen 
ἀποκλείω/-κλῄωἀποκλείσω
ἀποκλεισθήσομαι
ἀπέκλεισα
ἀπεκλείσθην
ἀποκέκληκα
ἀποκέκλημαι
abschließen, ausschließen 
ἀποκρίνομαι Mἀποκρινοῦμαιἀπεκρινάμηνἀποκέκριμαιantworten 
ἡ ἀπόκρισις, εως s. ἀποκρίνομαι (Unter-)Scheidung; Antwort 
ἀποκτείνυμι, ἀποκτείνω < κτενØω √ κτεν-/ κτον-ἀποκτενῶἀπέκτειναἀπέκτοναtöten, schlachten,; hinrichten 
ἀπολαμβάνω < λα-ν-β-αν-ω √ λαβ-/ληβ-ἀπολήψομαι
ἀποληφθήσομαι
ἀπέλαβον
ἀπελήφθην
ἀπείληφα
ἀπείλημμαι
wegnehmen; zurückhalten; hinnehmen; wiederbekommen 
ἀπολείπωἀπολείψω
ἀπολειφθήσομαι
ἀπέλιπον
ἀπελείφθην
ἀπολέλοιφα
ἀπολέλειμμαι
zurücklassen, verlassen; verlieren; M sich entgehen lassenπολὺ ἀπολείπομαι mir entgeht viel
ἀπ-ολλύομαι/
ἀπ-όλλυμαι Μ
<ολ-νυ-ω √ ολ- / ολε-
ἀπ-ολοῦμαι
< ολέ-σομαι
ἀπωλόμηνἀπ-όλωλα (att.)zugrunde gehen, verloren gehen 
ἀπ-ολλύω/ ἀπόλλυμι <ολ-νυ-ω √ ολ- / ολε-ὰπολῶ < ολέ(σ)ωἀπώλεσαἀπολώλεκαvernichten, verlieren; bestechen 
ἈπόλλωνἈπόλλωνοςAkk. auch Ἀπόλλω Apollon, Gott des Lichtes, der Weissagung 
ἀπολογέομαι Mἀπολογήσομαιἀπελογησάμην/ ἀπελογήθηνἀπολελόγημαιsich verteidigen 
ἡ ἀπολογία, ας   Verteidigung, -srede 
ἀποπειράω (auch M)
(τινός/ εἰ)
ἀποπειράσω,
ἀποπειραθήσομαι
ἀπεπείρασα
ἀπεπειράθην
ἀποπεπείρακα
ἀποπεπείραμαι
(etw., ob) erproben, erforschen 
ἡ ἀπορία, ας s. πόρος Ausweg-/RatlosigkeitAporie
ἀποσβεννύω/ -νυμιἀποσβέσω
ἀποσβεσθήσομαι
ἀπέσβεσα
ἀπεσβέσθην
./.
ἀπέσβεσμαι
auslöschenA-sbest
ἀποσημαίνω
< σημανØω
ἀποσημανῶ
ἀποσημανθήσομαι
ἀπεσήμηνα
ἀπεσημάνθην
ἀποσεσήμγκα
ἀποσεσήμασμαι
ein Zeichen geben; M konfiszieren; zum Tode bestimmen 
ἀποσπένδωἀποσπείσω
σπεισθήσομαι
ἀπέσπεισα
ἐσπείσθην
ἔσπεικα
ἔσπεισμαι
ausgießen, spenden; Trankopfer darbringen; M einen vertrag schließen 
ἀποστερέω τινά τινοςἀποστερήσω usw.  jdm. etw. rauben, wegnehmen 
ὁ ἀπόστολος, ου s. ἀποστέλλω  Abgesandter, Bote 
τὸ ἀπόστολον πλοῖον s. ἀπαόστολος Frachtschiff 
ἀποσῴζω
< σω-ιζ-ω √ σω-
ἀποσώσω usw. ἀπέσωσεν = ἀπεσώθη γενομένη sie war beständigretten, bewahren, erhalten 
ἀποτειχίζωἀποτειχιῶ
ἀποτειχισθήσομαι
ἀπετείχισα
ἀπετειχίσθην
ἀποτετείχικα
ἀποτετείχισμαι
eine Mauer errichten; mit einer Mauer absperren 
ἀποφέρω √φερ- /
οἰ- / ἐνε(γ)κ- / ἐνοκ-
ἀποίσω
ἀπενεχθήσομαι
ἀπήνεγκον/ ἀπήνεγκα
ἀπηνέχθην
ἀπενήνοχα
ἀπενήνεγμαι
forttragen, -bringen; P -eilen 
άποφεύγω τινάάποφεύξομαι/ -οῦμαιάπέφυγονάποπέφευγαjdm.entfliehen, entkommen; freigesprochen werden 
ἀποφθείρομαι MP   verschwinden, untergehen 
ἡ ἀποφυγή, ῆς (τινός) ἀποφεύγω entfliehen Befreiung von etw.; Zufluchtsort 
ἀπροσδόκητος, ον  = ἀ + πρός + δοκ- unerwartet; ahnungslos 
ἅπτωἅψω
ἁφθήσομαι
ἥψα
ἥφθην
./.
ἧμμαι
(an)heften, (an)knüpfen;
M anfassen, berühren
haptisch; Synapse
ἆρα/ ἦ(Frage-)Part.ikelPart. gewiss (auch Frage einleitend) 
ἄρα Partikel  folglich, also, nun; nämlich 
ἀργός, ή, όν <ἀ-Ϝεργός ἔργον untätig, träge,unnütz; ungetan 
τὸ ἀργύριον, ου s. ἄργυρος, ου Silber, SilbergeldL argentum
ὁ ἄργυροςτοῦ ἀργύρουo-Dekl. Silber 
άργυροῦς, ᾶ, οῦνadj.contr.s. ἄργυρος silbern 
ἀργύφεος/ ἄργυφος s. ὁ ἄργυρος Silber weiß (schimmernd) 
ἀρεσκόντως s. ἀρέσκω befriedigend, wohlgefällig 
ἀρέσκω
< ἀρε-σκ-ω
ἀρέσωἤρεσα
.
ἀρήρεκαversöhnen, zufrieden stellen; gefallen; P Beifall findenἀρεστός, ή, όν - gefällig, angenehm Verbaladj.1
ἡ ἀρετή, ῆς   Tüchtigkeit, Anstand 
Ἀριστογείτων, οντος    (Mörder des Hipparchos, -514) 
Ἁρμόδιος, ου   (Mörder des Hipparchos, -514) 
ἁρμόττω/ ἁρμόζω
< ἁρμοδ-j-ω
ἁρμόσω
ἁρμοσθήσομαι
ἥρμοσα
ἡρμόσθην
ἥρμοκα
ἥρμοσμαι
zusammenfügenHarmonie
ἁρπάζω
< ἁρπάγ-jω
ἁρπάσω
ἁρπασθήσομαι
ἤρπασα
ἡρπάσθην
ἤρπακα
ἥρπασμαι
rauben, an sich reißen 
ἄρρην, εν (2)ἄρρενος  männlich 
ἡ ἄρσις, εως3.Dekl.ι-Stamm  Hebung 
ἄρτι Adv  eben, gerade, jetzt 
Ἀρχένεως, Ἀρχένεω   (athen. Kapitän)A 
ἡ ἀρχή, ῆςs. ἄρχωτὴν ἀρχήν überhaupt, nun einmalκαθ' ἀρχάς zu Anfang, zum 1. MalAnfang, Herrschaft, AmtErzengel
ἄρχωἄρξω
ἄρξομαι (!)
ἦρξα
ἤρχθην
ἦρχα
ἦργμαι
herrschen; M anfangenarchaisch
ὁ ἄρχων, οντος s. ἄρχω Herrscher, Befehlshaber, Beamter 
ἡ ἀσάφεια, ας s. σαφής Undeutlichkeit, Ungewissheit 
ἀσεβής, ἀσεβές (2)ἀσεβοῦς  gottlos, frevelhaft; Gauner 
ἀσθενέωἀσθενήσω usw. s. ἀσθενής, ές krank schwach, krank, machtlos seinLeg-asthenie
ἀσθενής, ές s. τὸ σθένος Kraft kraftlos, schwach; krank 
Ἀσκληπιός, οῦ   Asklepios, Gott der Heilkunst 
ἄσμενος, η ον   erfreut, gern 
ἀσπάζομαι Mἀσπάσομαι usw. s. ἀσπάσιος begrüßen; lieb haben 
ἀσπάσιος, α, ον s. ἀσπάζομαι begrüßen(s. Ἀσπασία Geliebte des Perikles)erwünscht, willkommen, erfreut 
ἡ ἀσπίς, ίδος   der Schild 
ἄστακτος, ον (2)Adv. ἀστακτίs. στάζω tropfen fließend, ungehemmt 
ἀστεῖος, α, ον s. ἄστυ städtisch, fein, witzig 
ἀστικός, η, ον s ἄστυ städtisch, gesittet 
τὸ ἄστρον, ου o-Dekl. neutr. SternAstronomie
τὸ ἄστυ, εως   Stadt, Hauptstadt 
ἡ ἀσφάλεια, ας s. ἀσφαλής, ές SicherheitAsphalt
ἀσφαλής, ές s. σφάλλομαι sich täuschen sicher 
ἀσχήμων, ον  s. σχῆμα Gestalt, Form ungestaltet, hässlich; unbedeutend, unschicklichSchema
ἡ ἀσχολία, ας s. σχολή  Unmuße, Beschäftigung, Verhinderung 
ἀτάρ Konj_noam Satzanfang hingegen, doch, ja doch 
ἅτε/ ἅτε δή  mit Part.   da ja, weil ja 
ἀτεχνής, ές/ ἄτεχνος s. τέχνη kunstlos, einfach; ungeschickt, unfähigἀτεχνῶς ohne Weiteres, geradezu
ἀτιμά(ζ)ωἀτιμήσωἠτίμησα usw.s. τιμήmiss/verachten; kränken 
ἄτομος (2)ἄτομονo-Dekl. unteilbar; nicht beschnitten 
ἄτοπος, ον (2)  s. τόπος Ort, Platz = nicht an seinem  Platzunsinnig, sonderbar, wunderlichUtpopie
ἅτταatt. = ἅτιναzu ὅστις, ἥτις, ὅτι was, welche Dinge (auch immer) 
ἡ Ἀττική, ῆς   Αttika, Landschaft Athens 
ἀτυχέωἀτυχήσω usw.s. τυνγχάνω  das Ziel verfehlen; im Unglück sein 
αὔλειος, ον (2) s. αὐλή zum Hof gehörigαὔλειος θύρα Hoftür (von der Straße)
ἡ αὐλή, ης   Hof, Viehhof, StallAula
αὐλίζομαι./.ηὐλίσθην./.im Freien lagern, biwakieren 
αὐξάνω
< αὐξ-αν-ω √ αὐξ/ -η-
αὐξήσω
αὐξηθήσομαι
ηὔξησα
ηὐξήθην
ηὔξηκα
ηὔξημα
vermehren, vergröße; stärken; verherrlichenL augere
αὔριον Adv. εἰς αὔριον bis morgenmorgen  
αὐτάρKonj noαὖτε wiederum, aber + ἄρα also, nun hingegen; ferner 
αὐτίκαAdv.s. αὐτός im selben Augenblick, sogleich 
αὖ/ αὖτις/ αὖθιςAdv  (immer) wieder, hingegen; künftig 
αὐτόθι/ αὐτοῦAdv.  ebendort 
αὐτόκλητος, ον (2) s. καλέω ungerufen, von selbst 
αὐτοκράτωρ, ορος s. κρατέω selbständig herrschend 
αὐτόματος, ον (2) s. αὐτόςἀπὸ τοῦ αὐτομάτου - aus Zufallvon selbst, aus eigenem Antrieb; zufälligAutomat
ὁ αὐτός, ή, όDemonstrativum  derselbeAutomobil, autogen
αὐτός, ή, όPersonale  er/sie/es; selbst, verstärkend: ebenAutomobil, autogen
αὑτοῦ, αὑτῷ, αὑτόν = ἑαυτοῦ ... reflex.  seiner, sich, sich 
αὐτοῦ Αdv.s. που, ποῦ dort 
αὐτόχειρ, ος (1) s. ἡ χείρ eigenhädig; Mörder 
ἡ ἀφαίρεσις, εως s. ἀφαιρέω wegnehmen Entziehung, Wegnahme 
ἀφανίζωἀφανιῶἠφάνισα usw.s. ἀφανήςunsichtbar machen;
P verschwinden
 
ἀφίημι
√ ἡ-, ἑ- / ἱε-, ἱη-
ἀφήσω
ἀφεθήσομαι
ἀφῆκα
ἀφείθην
ἀφεῖμαι
ἀφεῖμαι
freilassen, laufen lassen; fallen lassen; abwerfen 
ἀφικνέομαι Μ
< αφικ-νε-ομαι
ἀφίξομαιἀφικόμηνἀφῖγμαιankommen 
ἡ ἄφιξις, εως s. ἀφικνέομαι Ankunft 
ἀφοσιόωἀφοσιώσω usw.s. ὅσιος heilig entsühnen; erfüllen; M sich hüten 
τὰ ἀφροδίσια, ων s. Ἀφροδίτη Liebesgenuss, Sex 
ἀφροδίσιος, η, ον   Aphrodite zugehörig 
ὁ ἀφρός, οῦ   Schaum 
ἄφρων, ον (2) s. σώφρων  besonnen unbesonnen, unverständig 
ἀφυής, ες s,. φύω unbegabt; ungeeignet 
ἀχάριτος/ ἄχαρις, ι (2)ἀχάριτοςs. χαίρω undankbar, unbelohnt; unfreundlich, unerfreulich 
ἄχθομαι (τινί) MP
√ ἄχθ(εσ)-
ἀχθέσομαιἠχθέσθην./.bedrückt, ärgerlich unzufrieden sein mit jdm. 
βαδίζωβαδιοῦμαιἐβάδισαβεβάδικαgehen, hingehen 
τὸ βάθος, ους s. βαθύς tief, hoch Tiefe, Höhe 
βαθύς, εῖα, ύ πρωίτατα/ πρωιαίτατα tief, hoch; gründlichὄρθρος βαθύς früher Morgen
βαίνω < βα-ν-Øω
√ βα-, βη-, √Αor
βήσομαιἔβην √Αorβέβηκαgehen, hingehen 
τὰ Βάκτρα, ων in Persien gelegen Hauptstadt von Baktrien 
βάλλω
< λ-Ø-ω  √ βαλ-, βλη-
βαλῶ
βληθήσομαι
ἔβαλον
ἐβλήθην
βέβληκα
βέβλημαι
werfen; Treffen ἀρχήν βάλλω Grund legen, Anfang setzenBallistik
βάναυσος, ον (2)(βαὑνος Ofenheizer)   niederer Handwerker; gemeinBanause
τὸ βάραθρον, ου   Abgrund; Schindanger 
τὸ βάρος, ους s. βαρύς schwer Schwere, Last, Bürde 
βαρύνωβαρυνῶ
βαρυνθήσομαι
ἐβάρυνα
ἐβαρύθην
βεβάρυκα
βεβάρυμαι
beschweren, belästigen 
βαρύς, εῖα, ύ   schwer 
βασανίζωβασανιῶἐβασάνισα
ἐβασανίσθην
βεβασάνικα
βεβασάνισμαι
prüfen; verhören; foltern 
ὁ βασιλεύς,τοῦ βασιλέως3.Dekl. y-Stamm KönigBasilika
τὸ βέλος, ους s. βάλλω Geschoss; Pfeil 
βέλτιστοςβελτίστη, βέλτιστονSuperl. Zu ἀγαθόςs. βελτίωνbester, beste, bestes 
βελτίων, βέλτιον (2)Gen. βελτίονοςKomp. zu ἀγαθός
Superl.: βέλτιστος
 besserer, bessere 
βελτίων, ον Komp. zu ἀγαθόςs. βέλτιστος  besser 
ἡ Βένδις, ιδος τὸ Βενδίδειον Heiligtum der Bendis (Thrakische Göttin der Jagd) 
τὸ βένθος, ουςp3.Dekl.εσ-Stamm Tiefe 
ἡ βία, ας s. βιάζομαι Gewalt, Frevel 
βιάζομαι M
< βιαδjω
βιάσομαι
βιασθήσομαι
ἐβιασάμην
ἐβιάσθην
βεβίασμαι
βεβίασμαι
zwingen, erzwingen, Gewalt antun 
βίαιος, α, ον s. βία Gewalt gewalttätig 
ὁ βίος, ου   Leben 
ὁ βίος, ου o-Dekl. LebenBiologie
βιόω/ βιοτεύω
Wurzel-Aorist (s. KT12)
βιώσομαιἐβίων Inf. βιῶναιβεβίωκα
βιωτός lebenswert
lebenBiologie
βλάπτω
< βλαβ-Øω
βλάψω
βλαβήσομαι
ἔβλαψα
ἐβλάβην/ ἐβλάφθην
βέβλαφα
βέβλαμμαι
schädigenBlaspemie
βλαστάνωβλαστήσωἔβλαστονβεβλάστηκαkeimen, sich entwickeln 
βλέπωβλέψομαι
βλεφθήσομαι
ἔβλεψα
ἐβλέφθην
βέβλεφα
βέβλεμμαι
sehen, blicken 
βοάωβοήσομαι
βηθήσομαι
ἐβόησα
ἐβοήθην
βεβόηκα
βεβόημαι
rufen, schreien 
ἡ βοήθεια, ας s. βοηθέω Hilfe 
βοηθέωβηθήσω usw.s. βοή Ruf + θέω helfen, beistehen 
βοηθός, όν (2) s. βοηθέω helfend; Helfer 
ὁ βουλευτής, οῦ s. βουλή Ratsherr 
βουλεύω
βουλεύομαι
βουλεύσω
βουλευθήσομαι
ἐβούλευσα
ἐβουλεύθην
βεβούλευκα
βεβούλευμαι
Mitglied des Rats sein, raten; M sich beraten, bei sich überlegen, beschließen 
ἡ βουλή   Rat, Plan, Ratsversammlung 
ἡ βούλησις, εως s. βούλομαι Wille, Absicht 
βούλομαι ΜP
√ βουλ-, βουλη- 
βουλήσομαιἐβουλήθηνβεβούλημαιwollen ὁ βουλόμενος jeder beliebige, der erste beste
βραδύνωβραδυνῶἐβράδυναβεβράδυκαlangsam machen, verzögern; intr. zögern 
βραδύς, εῖα, ύ   langsam; spät 
βραχύς, εῖα, ύβραχέος, είας, έος  kurz, klein; schwach 
ἡ βροντή, ῆς   Donner 
ἡ γαῖα, ας s. γῆς Erde 
γαμέω γυναῖκα
γαμέομαι ἀνδρί Μ
√γαμε/ γαμ-, stAor
γαμῶ
γαμοῦμαι
ἔγημα
ἐγημάμην
γεγάμηκα
γεγάμημαι
eine Frau heiraten
einen Mann heiraten
monogam
γάρ Konjunktion no  denn, nämlich 
ἡ γαστήρ, τρός   MagenGastritis, Gastronomie
γε enklitischPart. beteuernd  gewiss; jedenfalls; allerdings 
γέγονε(ν)3.Perf.Akt.s. γίγνομαι ist entstanden, existiert 
γειτνιάω s. γείτων Nachbar sein 
γείτων, ονος s. γειτνιάω benachbart; Nachbar 
γελάω √γελα(σ)-γελάσομαι
γελασθήσομαι
ἐγέλασα
ἐγελάσθην
γεγέλακα
γεγέλασμαι
lachen 
γελοῖοςγελοία, γελοῖον  lächerlich, komisch 
ὁ γέλως, ωτος s. γελάω Glächter 
γένεσις, εως s. γίγνομαι Ursprung, Zeugung, Entstehung 
γενναῖος, α, ον  s. γενεά Abstammung adlig, edelmütig, tüchtig,  
γεννάωγεννήσω usw.s. γένος erzeugen; hervorbringen 
γένοιτο3.Sg.Aor.Opt.M.s. γίγνομαι dürfte (geworden) sein 
τὸ γένοςτοῦ γένους  Geschlecht, GattungGenealogie, genetisch
τὸ γένος, ουςs. ἐγένετο  Geschlecht, GattungGenealogie
γεραιόςγεραιά, γεραιόνs. γέρων alt 
γεραίρω τὸ γέρας Ehrengabe ehren, auszeichnen  
ὁ γέρων, οντος   Greis, AlterGerontologie
ἡ γέφυρᾰτῆς γεφύραςa-Dekl. α impurum Brücke 
ἡ γέφυρᾰ, ας s. γεωργός beackern, bebauenGeorg
ἡ γεωργία τῆς γεωργίαςa-Dekl. purum Ackerbau, Bearbeitung 
ὁ γεωργός, οῦ o-Dekl. Landmann, Bauer; bäuerlichGeorg
ἡ γῆ, γῆςs. γεωργόςa-Dekl. Kontrakt. ErdeGeologie 
ὁ γίγας, αντος   Riesegigantisch
γίγνομαι/ γίνομαι Μ <γι-γν-ομαι  √ γεν-,  γον-,  γν-, γενη- γενήσομαι
 
ἐγενόμηνγεγένημαι/ γέγοναwerden, entstehenGenetik, Genese
γιγνώσκω < γι-γνω-(ι)σκ-ω √ γνω- √Aor.γνώσομαι
γνωσθήσομαι
ἔγνων √Αor
ἐγνώσθην
ἔγνωκα
ἔγνωσμαι
erkennen; kennen, wissen 
γλίχομαι M./../. an etwas kleben; verlangen 
ἡ γλῶττα, ης a-Dekl. α impurum Zunge, Sprachepolyglott
ἡ γνώμη, ης s. γιγνώσκωγνώμην γράφειν/ εἰσφέρειν einen Antrag einbringenSinn, Verstand, Einsicht; Meinung 
γνώριμος, ον (2) s. γνώμη bekannt, kenntlich, offenbar 
γνωστός, ή, όν s. γιγνώσκω bekannt, erkennbarGnostik
τὸ γόνυ, ατος   KnieTrigonometrie
τὸ γράμμα, τος s. γράφωγράμματα, ων BriefBuchstabe, pl. LiteraturGrammophon
ἡ γραμματική (τέχνη) s. γράμμα Grammatik"Grammatik"
ὁ γραμματικός, οῦ   GrammatikerGrammatik
ἡ γραῦς, γραός, γραί, γραῦν,γρᾶες, γραῶν, γραύσι(ν), γραῦς Greisin, Alte; Adj. greis, alt 
γράφω
stAorP
γράψω
γραφήσομαι
ἔγραψα
ἐγράφην
γέγραφα
γέγραμμαι
schreiben; malenGrafik, Fotografie
γυμνάζω
< γυμνάτ-Øω
γυμνάσω
γμνασθήσομαι
ἐγύμνασα
ἐγυμνάσθην
γεγὐμνακα
γεγύμνασμαι
jdn. trainieren, etw. üben;  M sich üben, trainierenGymnastik
τὸ γυμνάσιον, ου s. γυμνής Sportstätte, ÜbungGymnasium
ὁ γυμνής, ῆτος s. γυμνός LeichtbewaffneterGymnastik
γυμνός, ή, όν s. γυμνάσιον nackt 
γυναικεῖος, α, ον s. γυνή, γυναικός Frauen-, zur Frau gehörig 
ἡ γυναικωνῖτις, ιδος s. γυνή Frauengemach 
ἡ γυνή, γυναικός, γυναικί, γυναῖκα,γυναῖκες, γυναικῶνγυναιξί, γυναῖκας FrauGynäkologie
ἡ γυνή, γυναικός   FrauGynäkologie
ὁ γύψ, πός   Geier 
δαιμόνιος, α, ον s. δαίμων göttlich, seltsam; unselig 
ὁ δαίμων. oνοςs. εὐδαίμων  GottheitDämon
δάκνω √δακ-, δηκ-δήξομαι
δηχθήσομαι
ἔδακον
ἐδήχθην
δέδηχα
δέδηγμαι
beißen 
δακρύωδακρύσω usw.τὸ δάκρυ Träne weinen 
δανείζω
< δανειδjω
δανιῶ
δανείσθησοαμι
ἐδάνεισα
ἐδανείσθην
δεδάνεικα
δεδάνεισμαι
verleihen; Μ sich Geld leihen, borgen 
ὁ δαρεικός, οῦ   persische Goldmünze 
ἡ δᾴς, δᾳδός = ep. δαίς, δαίδος s. δαίω anzünden Fackel 
δέKonjunktion no  aber, sondern 
δέKonjunktion no  aber, sondern 
ἡ δέησις, εωςτὸ δέημα, τοςs. δέομαι bitten Bitte; Bedürnis 
δεῖ, δέῃ, δέοι, δεῖν, ἔδει - mit Inf./ aci
√ δεϜ-
δεήσειἐδέησενδεδέηκενes ist nötig; verneint: darf nicht seinπολλοῦ ἐδέησε es fehlte viel daran
τὰ δέοντα das Nötige, Pflicht 
δείδω
< δέδϜοØα √δϜει- / δϜoι-
δείσομιἔδεισαδέδοικα
(δέδια fürchte)
fürchtenδέδοικα μὴ οὺ ich fürchte, dass nicht 
δείκνυμιδείξω
δειχθήσομαι
ἔδειξα
ἐδείχθην
δέδειχα
δέδειγμαι
zeigen 
δειλός, ή, όν s. δείδω furchtsam, feige; elend 
δεινός, ή, όν δϜει(σ)νός s. δείδω fürchten;
τὸ δέος Furcht
 furchtbar, schrecklich; gewaltig, tüchtig; erhabenDinosaurier
δεινότεροςδεινοτέρα, -ότερονo/a-Dekl. furchtbarer 
τὸ δεῖπνον, ου   (Haupt-)Mahlzeit (ca. 17:00) 
δειπνοποιέομαι s. δεῖπνον sich ein Essen machen, speisen, essen 
ἡ δειρή ep./ δέρη   Hals; Kehle 
δέκα   zehnL decem, Dekade
τὸ δένδρον, ου   BaumPhilodendron
δεξιόομαι Mδεξιώσομαι usw. δεξιός rechter die Rechte geben 
δεξιός ά όν  || ἀριστερός linkerοἱ τὸ δεξιὸν ἔχοντες die auf dem rechten Flügel stehenrechter, e, esL dexter, Dextrose
δέομαι (τινός τι) MP
√ δεϜ(η)-
δεήσομαιἐδεήθηνδεδέημαιetw. brauchen, nötig haben; jdn. um etw. bitten 
εἰς δέοντα καιρόν s. δεῖ zur rechten Zeit 
δέρω
√ δερ-, δ¥-  st.Aor.P
δερῶ
δαρήσομαι
ἔδειρα
ἐδάρην
./.
δέδαρμαι
schinden 
ὁ δεσμός, οῦ s. δέω Band, Fessel 
τὸ δεσμωτήριον, ου s. δέω binden, fesseln Gefängnis 
δεσπόζω
< δεσπότ-Øω
δεσπόσω
δεσποθήσομαι
ἐδέσποσα
ἐδεσπόθην
δεδέσποκα
δεδέσπομαι
herrschen, beherrschenDespot
ὁ δεσπότης, ου  s. δεσπόζωHausherr, HerrscherDespot
δεῦροAdv.  hierher; hier 
δέχομαιδέξομαι
δεχθήσομαι
ἐδεξάμην
ἐδέχθην
δέδεγμαι
δέδεγμαι
annehmen; aufnehmen 
δέω < δέØω Ιmpf. ἔδουν
δῶ, δεῖς, δεῖ, δοῦμεν
δήσω
δεθήσομαι
ἔδησα
ἐδέθην
δέδεκα
δέδεμαι
binden 
δέω < δέϜω τινός
δεῖς, δεῖ, δέομεν - ἔδεον
dazu: δεῖ u. δέομαι
δεήσωἐδέησαδεδέηκαentfernt sein, ermangeln, bedürfenὀλίγου δεῖν es fehlt wenig daran, beinahe
δή/ δῆταPartikels. δέ zeitlich: schon, nun jetzt
folgernd: denn, doch, gar
 
δῆλος, η, ον s. ἄδηλος οffenbar, klar 
δηλόωδηλώσω usw.s. δῆλος offenbar offenbaren, beschreiben;
intr. offenbar werden
 
δημεύωδημεύσω usw.s. δημοσιεύω veröffentlichen; konfiszieren 
δημοκρατέομαι MPδημοκρα(θη)τήσομαιs. δημοκρατία in der Demokratie leben 
ὁ δῆμος, ου   Volk, Volksherrschaft, GemeindeDemokratie
δημοσιεύωδημοσιεύσω usw.s. δῆμος Volk sich dem Staate widmen; konfiszieren 
δημόσιος, α, ον s. δῆμος Volkδημοσίᾳ öffentlich, im Namen des Staatesoffiziell, staatlich τὸ δημόσιον öffentlicher Besitz
δημώδης, ες   =δῆμος + εἵδος volkstümlich; gewöhnlich 
δήπου/ δήπουθενAdv. = δή + που doch sicher, wahrlich 
δῆτα/ δήKonj. nowie οὖν also, folglich; wirklich, nun 
διά m.Akk.PräpositionPr4 wegen; durch … hin 
διά m.Gen.Präposition  durch (- hin), währendDiapositiv
διαβάλλω
< λ-Ø-ω  √ βαλ-, βλη-
διαβαλῶ
διαβληθήσομαι
διέβαλον
διεβλήθην
διαβέβληκα
διαβέβλημαι
verleumden, täuschen; entzweien; verschmähendiabolisch, teuflisch
ἡ διάβασις, εως s. διαβαίνω Übergang, Steg, Furt 
ἡ διαβολή, ῆς s. διαβάλλω Verleumdungdiabolisch, Teufel
διαγίγνομαιδιαγενήσομαιδιεγενόμηνδιαγέγονα/
διαγεγένημαι
glücklich durchkommen, sich erhalten; vergehen ὁ χρόνος διεγένετο die Zeit verging
διάγω   hindurchführen, vollführen; seine/die Zeit verbringen 
ἡ διαγωγή, ῆς s. διάγω Führung; Lebensweise 
ἡ ἕξις, εως s. ἔχω Haltung, Zustand, Fähigkeit 
διαιρέω √αἱρη-, αἱρε-, ἑλ- < √ (σ)ελ- διαιρήσω
διαιρεθήσομαι
εἷλον
διῃρέθην
διῄρηκα
διῄρημαι
trenne; (ein)teilen; entscheiden; M deuten 
διαιτάομαι MP s. δίαιτα Leben;Kost; Lebensweise; Aufenthalt  ein Leben führen, lebenDiät
διαιτάω ΑΜδιαιτήσω
διαιτηθήσομαι
διῄτησα
διῃτήθην
διῄτηκα
διῄτημαι
am Leben erhalten; M leben, sich aufhaltenDiät
διάκειμαι Μ
Impf: διεκείμην
διακείσομαι  in eine Lage gesetzt sein, gestimmt sein, sich verhalten; beschaffen seinοὕτως διάκειμαι ich bin so eingestellt, gestimmt
διακελεύομαι (τινί) Μδιακελεύσομαι usw.  jdn. ermuntern; jdm. anraten 
διακονέω τινίδιακονήσωἐδιακόνησα usw.s. διάκονοςjdm. dienen, aufwartenDiakon
διακούωδιακούσομαιδιήκουσαδιακήκοαbis zu Ende hören; genau anhören 
διακωλύω διακωλύσω
διακωλυθήσομαι
διεκώλυσα
διεκωλύθην
διακεκώλυκα
διακεκώλυμαι
(ver)hindern, abhalten 
διαλαμβάνω
< λα-ν-β-αν-ω √ λαβ-/ληβ-
διαλήψομαι
διαληφθήσομαι
διέλαβον
διελήφθην
διείληφα
διείλημμαι
verteilen 
διαλέγομαι (τινί) ΜPδιαλέξομαιδιελέχθηνδιαλέλεγμαιmit jdm. reden, sich unterredenDialog
διαλείπωδιαλείψω
διαλειφθήσομαι
διέλιπον
διελείφθην
διαλέλοιφα
διαλέλειμμαι
dazwischenlassen; trennen; intr. ergreifen, erwägenοὐ πολύν χρόνον διαλιπών nicht viel später
διαλλάττωδιαλλάξω
διαλλαχθήσομαι
διήλλαξα
διηλλάχθην
διήλλαχα
διήλλαγμαι
veränder, eintauschεn; aussöhnen; M versöhnen 
ὁ διάλογος, ου s. λέγω Gespräch, DialogDialog
διαλύω s. λύω auflösen, schlichten; zerstören, beendenDialyse (bei Nierenversagen)
διαμάχομαι √μαχ/μαχεσιαμαχοῦμαιδιεμαχεσάμηνδιαμεμάχημαιdurchkämpfen; erstreitenδιαμάχομαι λόγοις verfechte mit Reden
διανέμω (τινί τι)διανεμῶ
διανεμηθήσομαι
διένειμα
διενεμήθην
διανενέμηκα
διανένημαι
ver- zuteilen, zuteilen; 
μέρη in Teile trennen
 
διανοέομαι Pδιανοήσομαι (!)διενοήθηνδιανενόημαιdenken, bedenken; gedenken, beabsichtigen 
ἡ διάνοια, ας s. διανοέoμαι (be-/ge-)denken Denken, Gesinnung; Gedanke, Absicht 
διαπέμπωδιαπέμψω
διαπεμφθήσομαι
διέπεμψα
διεπέμφθην
διαπέπομφα
διαπέπεμμαι
hinüberschicken; aussenden 
διαπεραίνωδιαπερανῶ
διαπερανθήσομαι
διεπέρανα
διεπεράνθην
διαπεπέραγκα
διαπεπέρασμαι
vollenden 
διαπλέω διαπλεύσομαιδιέπλευσα
διεπλεύσθην
διαπέπλευκα
διαπέπλευσμαι
davonsegeln 
διαπονέω διαπονήσωs. πόνος ausführen, üben; M. sich abstrengen 
διαπράττω
< πράγ-Øω
διαπράξω
διαπραχθήσομαι
ἔπραξα
ἐπράχθην
διαπέπραχα
διαπέπραγμαι
zu Ende bringen, vollenden; M ausführen, durchsetzenPraxis, pragmatisch
 
διαρρίπτω/ -ριπτέωδιαρρίψω usw.s. ῥίπτω werfen aus-/durcheinanderwerfen 
διασκεδάννυμιδιασκεδῶ
διασκεδασθήσομαι
διεσκέδασα
διεσκεδάσθην
./.
διεσκέδασμαι
zerstreuen 
διασκοπέωδιασκοπήσω usw.  genau betrachten, überlegenDiaskop
διατάττω
<ταγ-Øω
διατάξω
διαταχθήσομαι
διέταξα
διετάχθην
διατέταχα
διατέταγμαι
ordnen; auseinandersetzen; befehlenTaktik
διατίθημι
√ τιθη-, τιθε-/ θη-, θε-
διαθήσω
διατεθήσομαι
διέθηκα
διετέθην
διατέθηκα
διακεῖμαι
zurechtlegen, ordnen; in einen Zustand versetzenοὕτω διατεθείς in dieser Lage/ Stimmung
διατρέφω
MP √ θρεφ- /θραφ- /θρφ
διαθρέψω
διαθρέψομαι
διέτραφον/ διέθρεψα
διετράφην
διατέτροφα
διατέτραμμαι
(ganz) erhalten, verpflegen 
ἡ διατριβή, ῆς s. διατρίβω Dauer, Aufenthalt, Lebens-weise; Beschäftigung 
διατρίβω (χρονόν) τρίβω reiben zerreiben; verweilen, zögern, sich aufhalten 
διαφερόντως s. διαφέρω verschieden; vorzüglich 
διαφέρω τινός √φερ- / οἰ- / ἐνε(γ)κ- / ἐνοκ-διοίσω
διενεχθήσομαι
διήνεγκα
διηνέχθην
διενήνοχα
διενήνεγμαι
intr. verschieden sein, sich von jdm. Unterscheiden; M/P sich entzweien, streitenδιαφέρει es macht einen Unterschied -
διαφέρει οὐδὲ γρῦ es macht keinerlei Unterschied
διαφεύγω τινάδιαφεύξομαι/ -οῦμαιδιέφυγονδιαπέφευγαjdm. entkommen 
διαφθείρωδιαφθερῶ
διαφθαρήσομαι
διέφθειρα
διεφθάρην
διέφθαρκα
διέφθαρμαι
verderben, verführen, vernichten; bestechen 
ἡ διαφορά, ᾶς s. διαφέρω/-ομαι Verschiedenheit, Vorzug; Streit 
διαφορέωδιαφορήσωἡ διαφορά Streit rauben; zerreißen; M streiten 
διαχειροτονέωδιαχειροτονήσω usw.s. χείρ + τείνω;
διαχειροτονία
 durch Handaufheben abstimmen 
ἡ διάψησις, εως s. ψηφίζω διάψησιν προτιθέναι abstimmen lassen Abstimmung 
διαψηφίζομαι
Μ (τινός)
διαψηφιοῦμαι
διαψηφισθήσομαι
διεψηφισάμην
διεψηφίσθην
διεψήφικα
διεψήφισμαι
der Reihe nach/ nacheinander abstimmen 
διδάσκω
< δι-δαχ-(ι)σκ-ω √ δαχ-
διδάξω
διδαχθήσομαι
ἐδίδαξα
ἐδιδάχθην
δεδίδαχα
δεδίδαγμαι
lehren, darstellen, belehrenAutodidakt, Didaktik
ἡ διδαχή, ῆς s. διδάσκω Lehre, Unterricht 
διδούς, οῦσα, ούνδιδόντος, διδούσηςvon δίδωμι ich gebe gebend, einer der gibtDosis, L dare
δίδωμι
√ δω-, δο- / δίδω-, δίδο- 
δώσω
δοθήσομαι
ἔδωκα
ἐδόθην
δέδωκα
δέδομαι
gebenDosis, L dare
δίδωμι, δίδως, δίδωσι(ν), δίδομεν, δίδοτε, διδόασι(ν)athemat. VerbgebenDosis, L dare
ὁ διέκπλους. ου s. διεκλέω durchfahren Durchfahrt; Durchbrechen der Linie 
διέξειμι (τι)
√ εἰ-/ ἰ-
Inf. διεξιέναι,
Part. διεξιών, ούσα, όν
  duchgehen, der Reihe nach/ vollständig durchgehen/ überlegen  
διέξειμι/ διεξέρχομαι
√ ἐρχ-// εἰ-/ ι-// ἐλ(ε)υθ-/ ἐλθ-
διεξελεύσομαι
Inf.Pr.: διεξιέναι
διεξῆλθονδιεξελήλυθα
att.Redupl
durch etwas hindurchgehen;
(in der Rede) durchgehen
 
διέρχομαιδιελεύσομαιδιῆλθονδιελήλυθαhindurchgehen, durchgehen 
διηγέομαιδιηγήσομαιδιηγησάμηνδιήγαμαιerzählen, beschreiben 
διημερεύωδιημερεύσω usw.s. ἡμέρα Tag den Tag verbringen 
διῑπετής, ες p s. Ζεύς, Διός; πίπτω von Zeus gefallen, unter dem Himmel lebend 
διισχυρίζομαι Μδιισχυρούμαι usw.s. ἰσχυρός stark sich stützen auf, für wahr behaupten 
δικάζωδικάσω
δικασθήσομαι
ἐδίκασα
ἐδικάσθην
δεδίκακα
δεδίκασμαι
richten, entscheidenδίκην δικάζω eine Rechtsache entscheiden - δίκην δικάζομαι (τινί) Μ gegen jdn. prozessieren
δίκαιος, α, ονs. δίκη  gerecht, richtig, angemessen 
ἡ δικαιοσύνη, ης s. δίκαιος Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit 
τὸ δικαστήριον, ου s. δικάζω richten Gericht(sgebäude) 
ὁ δικαστής, οῦs. δίκη  Richter 
ἡ δίκελλα, ης √κελ- biegen a-Dekl. α impurum (zweizinkige) Hacke 
ἡ δίκη, ης s. δίκαιος Brauch, Recht; Prozess, Gerichtsverfahren; Strafe 
διοικέωδιοικήσω
διοικηθήσομαι
διῴκησα
διῳκήθην
διῴκηκα
διῴκημαι
tr. verwalten, besorgen, erledigen;
intr. getrennt wohnen
 
διολλύω/ διόλλυμι <ολ-νυ-ω √ ολ- / ολε-διολῶ < ολέ(σ)ωδιώλεσαδιολώλεκαganz vernichten; aus dem Gedächtnis verlieren 
ΔιόνυσοςΔιονύσου  Dionysos, Gott des Rausches 
διόπερ < δι' ὅπερ   Pr.rel. weswegen ; Pr.dem. gerade darum 
διπλάσιος, α, ον   doppelt, zweigeschossig 
διπλοῦς, διπλῆ, διπλοῦν s. δίς zweimal doppelt, zweigeschossigDiplom (2x gefaltete Urkunde)
δίςἅπαξ, δίς, τρίς, τετράκιςNumerale zweimalDis(s)tichon Zweizeiler
διστάζωδιστάσω usw.von *δι-στάς zweifeln 
διττός, ή, όν   doppelt; entzweit 
ἡ διφθέρα, ας   gegerbtes Fell, Leder; FellmantelDiphtherie (Rachenbräune wie Leder)
δίχαAdv.s. δίς zweimal, doppelt entzwei, getrennt; verschieden 
ἡ διωβελία, ας s. ὀβολός  Zahlung von 2 O. pro Tag 
διώκωδιώξω/ διώξομαι
διωχθήσομαι
ἐδίωξα
ἐδιώχθην
δεδίωχα
δεδίωγμαι
verfolgen; (vor Gericht) verklagen 
δοκεῖ μοι  s. δοκέωδοκεῖν μοι (abs.Inf.) meines Erachtenses scheint mir gut, ich glaube, ich beschließeDogma
δοκέω
< δοκ-έ-ω
δόξω
./.
ἔδοξα
./.
./.
δέδογμαι
meinen, scheinenDogma δοκεῖ es scheint gut, man beschließt
δοκῶ μοι    intr.+Inf. Ich glaube 
ἡ δόξᾰ, ης a-Dekl. α impurum Meinung, Ruf, Ruhm, Ehre 
δοξάζωδοξάσωἐδόξασα./.meinen, vermuten 
τὸ δόρυ, ατος   Speer 
δός/ δότε2.Sg./Pl.Imp.Aor.A von δίδωμιathemat. VerbgibDosis, L dare
ὁ δοῦλος, ου   Sklave 
δραπετεύωδραπετεύσω usw.s. ἀποδιδράσκω davonlaufen, ausreißen 
δράωδράσωἔδρασα
ἐδράσθην
δέδρακα
δέδραμαι
tun; vollbringen; verübenDrama
δύναμαι MP
Impf. ἠδυνάμην
δυνήσομαιἐδυνήθην/  ἠδυνήθην/ ἐδυνάσθηνδεδύνημαιkönnen (vgl. Dynamit, dynamisch)ὡς δύναμαι ἀκριβέστατα wie ich es am genausten kann, so genau ich kann
δυνάμενος, η, ονMPs. δύναμις einer, der kanndynamisch
ἡ δύναμις, εως s. δυνατός Κraft, MachtDynamik, Dynamit
δυναστεύωδυναστεύσω usw.s. δυνάστης Machthaber herrschenDynastie
δυνατός, ή, όν s. δύναμαιεἰς τὸ δυνατόν soweit möglichmächtig, fähig, kräftig; möglichDynamit, Dynamik
δύο, δυοῖν, δυοῖν, δύοDual  zwei L duo
δύομαι M δύσομαιἔδῡν √Aor.δέδῡκαuntertauchen, versinkenἡλίου δεδυκότος nach Sonnenuntergang
δυσκολαίνω <-ανØω √κελ- biegenδυσκολανῶδυσεκόλαναδυσκεκόληκαunwillg sein 
δύσκολος, ον   griesgrämig, mürrisch, schwierig 
αἱ δυσμαί, ῶν s. δύω Sonnenuntergang, Westen 
δυστυχέω s. δυστυχής unglücklich/ im Unglück sein 
δυστυχής, ές s. τύχη unglücklich, unheilvoll; hier: Gauner 
δυσχεραίνωδυσχερανῶἐδυσχέρανα./.unwillig sein, hassen 
δυσχερής, ές s. χείρ schwierig, unangenehm; unfreundlich 
δύωδύσω
δυθήσομαι
ἔδυσα
ἐδύθην
δέδυκα
δέδυμαι
tauche, versenke 
δώδεκα Numerale  zwölf 
τὸ δῶμα, τος ep. s. δέμω bauen Haus, Wohnung; Saal 
τὸ δωμάτιον, ου   Zimmer, SchlafzimmerL domus
Δωριστί s. Δωριεῖς Dorer in dorischer Tonart, nach dorischer Sitte 
τὸ δῶρον, ου   GeschenkDorothea (Gottgeschenk)
ἐάν / ἤν / ἄν m.Konj.Konj_uo iterativεἰ+ἄν wenn, falls, jedesmal wenn; ob 
ἑαυτοῦ, ῆςauch αὑτοῦ Refl.Reflexivpronomen seiner, sich, sich 
ἐάω Impf. εἴωνἐάσω
./.
εἴασα
εἰάθην
εἴακα
εἴαμαι
lassen, zulassen, in Ruhe lassenχαίρειν ἐῶ ich lasse auf sich beruhen
ἑβδομήκοντα   siebzig 
ἐγγυάω τινάἐγγυήσω usw.s. ἐγγύηἐγγυᾶσθε με μένειν bürgt dafür, dass ich bleibesich verbürgen für jdn.; M τινά für jdn. Bürgschaft leisten; für jdn. bürgen 
ἡ ἐγγύη, ης s. ἐγγυάω Bürgschaft 
ὁ ἐγγυητής, οῦ s. ἐγγυάω versprechen Bürge 
ἐγγύς m.Gen.Komp. ἐγγυτέρω/ ἐγγύτερονSuperl. ἐγγυτάτω / ἐγγύταταAdv.nahe, in der Nähe vonὁ ἐγγύτατα der Nächste
ἐγείρω/ ἐπεγείρω
< ἐγέρØω √ ἐγερ-
Perf.: att.Redupl.
ἐγερῶ
ἐγερθήσομαι
ἤγειρα
ἠγέρθην
ἐγήγερκα
ἐγήγερμαι
aufwecken 
ἐγένετο Aorist zu γίγνομαι er/sie/es wurde, entstand 
ἐγκαλύπτωἐγκαλύψω
εγκαλυφθήσομαι
ἐνεκάλυψα
ἐνεκαλύφθην
ἐγκεκάλυφα
ἐγκεκάλυμμαι
einhüllenApokalypse
ἐγκρατής, ές s. κράτος kräftig; gebietend; sich selbst beherrschend 
ἐγκωμιάζωἐγκωμιάσω usw.s. κῶμος  loben, preisenKomödie
ἐγχειρέωἐγχειρήσω usw.s. χείρ Hand Hand anlegen; versuchen; kämpfen  
ἐγχωρέωἐγχωρήσω usw. s. χωρίον Ort, Platzἐγχωρεῖ es ist möglichRaum geben; gestatten 
ἐγώ, ἐμοῦ, ἐμοί, ἐμέenkl. μου, μοι με Personalpronomen ich, meiner, mir michegoistisch,  egoman
p ἐδαμάσσατο p3.Sg.Aor.M.zu δαμάζω zähmte, bändigte "zähmen"
ἔζη3.Sg.Ind.Impf.Avon ζῶ < ζή-ω er/sie/es lebte 
ἔζω < (σ)εδjω √σεδ ep../.εἵσα/ ἕσ(σ)α
εἰσάμην/ ἐσ(σ)αμην
./.setzen, ansiedeln; legen;
M sich niederlassen
 
ἐθέλω/ θέλω
√ θελ-, θελη-
 
ἑθελήσω/ θελήσωἠθέλησαἠθέληκαwollen
 
οὐκ ἂν ἤθελον τοῦτο πάσχειν ich würde das nicht erleiden wollen > erlitte ich das doch nicht!
(ἔ)θηκαν ep. /ἔθεσαν3.Pl.Aor.A. von τίθημι  sie setzten, stellten, legten 
συνεθίζω
Impf συνείτιζον √ σϜεθ-
συνεθιῶ
συνεθισθήσομαι
συνείθισα
συνειθίσθην
συνείθικα
συνείθισμαι/εἴωθα
gewöhnen; P sich gewöhnenσυνειθισμένον ἐστίν es ist gewohnt, Gewohnheit
τὀ ἔθος, ους √σϜεθ s. ἐθίζω gewöhnen Gewohnheit, Sitte, Brauch 
εἰKonjunktion uo  wenn, ob 
εἰδέναι Inf. s. ἰδέα wissenL videre, "wissen"
τὸ εἴδωλον, ου s. εἶδον sah, εἶδος Gestalt, Urbild Gestalt, Bild, Abbild; TrugbidIdol
εἰδώς, υῖα, ός PPerfA, zu εἰδέναι einer, der weiß 
εἴην, εἴης, εἴη,εἶμεν, εἶτε, εἶεν  Optativ von εἰμί bin  
εἰκάζω< εἰκάδØωεἰκάσω/ εἰκάσομαιᾔκησα
ᾐκάσθην
./.
εἴκασμαι/ ἤκασμαι
vergleichen; vermuten 
εἴκοσι(ν)Numerale  zwanzigL viginti
ἡ εἰκών, όνος s. ἐπιεικής Bild, GleichnisIkone
εἰκώς, υῖα, όςGen. εἰκότος, υίαςvon ἔοικα gleichen, scheinen wahrscheinlich, recht und billig 
τὸ εἷμα, τος ep.√ Ϝεσ-  Kleid, Gewand 
εἰμί, εἶ, ἐστί(ν)
Imp. ἦν, ἥσθα, ἥν
√ ἐσ-/ σ-
ἐσμέν, ἐστέ, εἰσί(ν)
ἥμεν, ἥ(σ)τε, ἥσαν
 - εἶναι - ἴσθι, ἔστε
Fut. ἔσομαι
Part. ὤν, οὖσα, ὄνseinL es-se
εἶμι, εἶ, εἶσι(ν), 
√ εἰ-/ ἰ-
ἴμεν, ἴτε, ἴασι(ν) - ἰέναι - ἴθι, ἴτεPart. ἰών, ἰοῦσα, ἰόνgehen (beim Simplex Fut. zu ἔρχομαι)L i-re
εἴπερverstärktes εἰ = εἰ + περ wenn wirklich, wenn also 
ἡ εἰρήνη, ης    FriedenIrene
ἡ εἱμαρμένη, ης μείραμαι zugeteilt bekommens. μοῖρα Teil, SchicksalSchicksal 
εἷς, μία, ἕνἑνός, μιᾶς, ἑνόςNumeraleἐπὶ μιᾶς τεταγμένοι in einer Linieein, eine ein καθ' ἓν eins nach dem andern, einzeln
εἰς m.Akk.Präposition  in … (hinein)εἰς καλὸν καιρόν zur rechten Zeit
εἰσαγγέλλω
< λ-Ø-ω
εἰσαγγελῶ
εἰσαγγελθήσομαι
εἰσήγγειλα
εἰσηγγέλθην
εἰσήγγελκα
εἰσήγγελμαι
melden, anmeldenEngel
εἰσαρπάζω
< ἁρπάγ-jω
εἰσαρπάσω
εἰσαρπασθήσομαι
εἰσήρπασα
εἰσηρπάσθην
εἰσήρπακα
εἰσήρπασμαι
hineinschleppen 
εἰσβαίνω/ ἐμβαίνω < βα-ν-Øω √ βα-, βη-, √Αorεἰσβήσομαιεἰσέβην √Αorεἰσβέβηκαhineingehen, (ein Schiff) besteigen 
εἰσβιβάζω/ ἐμβιβάζωεἰσβιβάσω etc.s. εἰσβαίνω einsteigen lassen 
εἴσειμι/ εἰσέρχομαι
√ ἐρχ-//εἰ-/ ι-// ἐλ(ε)υθ-/ ἐλθ-
εἰσελεύσομαι
Inf.Pr.: εἰσιέναι
εἰσῆλθονεἰσελήλυθα
att.Redupl
hineingehen, hineinkommen
.
 
εἰσηγέομαιεἰσηγήσομαιεἰσηγησάμηνεἰσήγαμαιvortragen; vorschlagen 
εἰσίημι s. ἵημιεἰσήσω
εἰσεθήσομαι
εἰσῆκα
εἰσείθην
εἰσεῖκα
εἰσεῖμαι
hineinschicken M zu sich einlassen 
ἡ εἴσοδος, ου s. ὁδός Eingang 
εἰσπέμπωεἰσπέμψω
εἰσπεμφθήσομαι
εἰσέπεμψα
εἰσεπέμφθην
εἰσπέπομφα
εἰσπέπεμμαι
hineinschicken; zusenden 
εἰσπίπτω s. πίπτω einfallen, eindringen 
εἰσπίπτω
< πι-πτ- √ πετ/πτ-
εἰσπεσοῦμαιεἰσέπεσονεἰσπέπτωκαhineinfallen; hinein geworfen werden  
εἰσφέρω √φερ- /
οἰ- / ἐνε(γ)κ- / ἐνοκ-
εἰσοίσω
εἰσενεχθήσομαι
εἰσήνεγκον/ εἰσήνεγκα
εἰσηνέχθην
εἰσενήνοχα
εἰσενήνεγμαι
hineinbringen; einbringen; einen Antrag einbringen 
εἶτα   dann, danach 
εἴτε Konjunktion uoεἰ + τε  und wenn 
εἴτε - εἴτε  = εἰ + τε-τε sei es, dass - sei es dass 
εἴωθα Perf. εἰώθη Plqpf / = εἴθισμαι s. ἐθίζω gewöhnen gewohnt sein, pflegenκατὰ τὸ εἰωθός (Part.Perf.) nach der Gewohnheit, wie gewohnt - εἰς τὸ εἰωθός an den gewohnten Ort
ἐκ/ἐξ m.Gen.Präposition  aus; seit; infolgeἐκ τούτου infolgedessen
ἕκαστος, η, ονPron.s. ἑκάτερος jeder von beiden jeder 
ἑκάστοτεAdv.ἕκαστος jeder jedesmal 
ἑκάτερος, α, ονPron.s. ἕκαστος, jeder von beiden; im Pl.: beide 
ἑκατόνNumerale  hundertL centum
ὲκβαίνω s. βαίνω heraustreten 
ἡ ἐκβολή, ῆς s. ἐκβάλλω Vertreibung; Ausbruch 
ἔκγονος, η, ον γίγνομαι abstammend, nachkommend; Sohn 
ἐκεῖ Advs. ἐκεῖσε dorthin dort 
ἐκεῖθεν s. ἐκεῖ dorts. ἐκεῖσε dorthin von dort 
ἐκεῖνος, η, οDemonstrativums. ἐκεῖ dort jener/jene/jenes 
ἐκεῖσε Advs. ἐκεῖ dort dorthin 
ἡ ἐκκλησία, ας s. καλέω (Volks-)Versammlung 
ἔκκλητος, ον (2) s. καλέω ausgewählt; in Sparata: Ausschussmitglied 
ἐκπεραίνωἐκπερανῶ
ἐκπερανθήσομαι
ἐξεπέρανα
ἐξεπεράνθην
ἐκπεπέραγκα
ἐκπεπέρασμαι
ganz zu Ende bringen/  berichten; durchsetzen; P in Erfüllung gehen 
ἐκπηδάωἐκπηδήσω usw.  hervorspringen 
ἐκπλήττωἐκπλήξω
ἐκπλαγήσομαι
ἐξέπληξα
ἐξεπλάγην
ἐκπέπληγα
ἐκπέπληγμαι
jdn. erschrecken Schreck einjagen; P vor etw. erschrecken; Schreck bekommen 
ὁ ἔκπλους, ου s. ἐκπλέω Auslaufen der Schiffe 
ἐκποδώνAdvs. πούς aus dem Wege, weg 
ἐκπολιορκέωἐκπολιορκήσω usw.  durch Belagerung zur Aufgabe zwingen 
ἐκπορθέωἐκπορθήσω usw.s. πορθέω zerstören verwüsten völlig verwüsten; ausplündern 
ἐκπορίζωἐκποριῶ usw.s. πόρος herbeischaffen, anstiften 
ἐκτός m.Gen.auch Adv. außerhalb  außer(halb von)  
ἐκτρίβωἐκτρίψω
ἐκτριφθήσομαι/ ἐκτριβήσομαι
ἐξέτριψα
ἐξετρίφθην/ ἐξετρίβην
ἐκτέτριφα
ἐκτέτριμμαι
herausreiben; aneinander reiben 
ἐκφέρωἐξοίσω
ἐξενεχθήσομσι
ἐξήνεγκον
ἐξηνέχθην
ἐξενήνοχα
ἐξενήνεγμαι
hinaustragen, bekannt machenεἰς μέσον φέρω kundtun
ὲκφεύγω τινάὲκφεύξομαι/ -οῦμαιἐξέφυγονὲκπέφευγαjdm. entfliehen, entkommen 
ἡ ἐκφορά, ᾶς s. ἐκφέρω Heraustragen; Bestattung 
ἑκών, οῦσα, όν   freiwillig, absichtlich 
τὸ ἐλάττωμα, τος sp. s. ἐλάττων Beschränkung, Nachteil, Verlust 
ἐλάττων, ἔλαττονἐλάχιστος, η, ονKomp. zu ὀλίγος geringerπερὶ ἐλάττονος ποιεῖσθαι τινός geringer achten als etw.
ἐλαύνω
< ἐλαυ-ν- √ ἐλα-/ ἐλα-υ-
ἐλῶ, ἐλᾷς, ἐλᾷ …
ἐλαθήσομαι
ἤλασα
ἠλάθην
ἐλήλακα
ἐλήλαμαι
treiben; reiten; marschieren 
ἐλάχιστοςἐλαχίστη, ἐλάχιστονo/a-Dekl. kleinster, geringster 
ὁ ἔλεγχος, ου s. ἐλέγχω unter-suchen; widerlegen Beweis; Prüfung;; Schimpf 
ἐλεινός, η, ον = ἐλεεινός, η, ονs. ἔλεος bemitleidenswert; mitleidig 
ὁ ἔλεος, ου s. ἐλεέω sich erbarmen Mitleid, Erbarmen, Schonung 
ἡ ἐλευθερία, ας s. ἐλεύθερος Freiheit 
ἐλεύθερος, α, ον o/a-Dekl. α purum frei"frei"
ἐλευθερόω τινόςἐλευθερώσω usw.s. ἐλεύθερος frei befreien/ freisprechen von etw.  
ἡ Ἐλευσίς, ῖνος τὰ Ἐλευσίνια Fest der Demeter ᾠδεῖον 
ἑλικοβλέφαρος, ον ep. s. tὸ βλέφαρον Lid mit beweglichen Lidern 
ὁ ἑλικτήρ, ῆρος von ἑλίττω winden Ohrgehänge, Ohrring 
ἔλιξ, κος (1) s. ἑλίσσω winden Gewundenes, ArmbandSuperhelix
ἕλκω √σέλκωἕλξω
ἑλκυσθήσομαι
εἵλκυσα
εἱλκύσθην
εἵλκυκα
εἵλκυσμαι
ziehen, schleppen; heranziehen 
ἐλλόγιμος, ον (2) s. λόγος erwähnenswert, berühmt 
ἐλπίζω
< ἐλπιδ-Øω
ἐλπιῶ
ἐλπισθήσομαι
ἤλπισα
ἠλπίσθην
ἦλπικα
ἤλπισμαι
hoffen, erhoffen 
ἡ ἐλπίς, ίδος s. ἐλπίζω Hoffnung 
ἐμαυτοῦ, ῆς< μοῦ αὐτοῦ Refl.s. μοῦ meiner, mir, mich 
ἐμβάλλω
< λ-Ø-ω  √ βαλ-, βλη-
ἐμβαλῶ
ἐμβληθήσομαι
ἐνέβαλον
ἐνεβλήθην
ἐμβέβληκα
ἐμβέβλημαι
hineinwerfen; rammen; EinfallenBallistik
ἐμβριθής, -ές s. βρίθω Gewicht haben fest; ernst, würdevoll 
ἐμμελής, ές s. μέλος Glied; Lied harmonisch, stimmig; maßvoll, geschickt 
ἐμμένω s.  μένω darin sein; stattfinden, möglich sein
darin beliben; bei etwas bleiben
 
ἐμός, ἑμή, ἑμόνPossessivums. μοῦ mein, meine, mein"mein"
ἡ ἐμπειρία, ας   ErfahrungEmpirie
ἔμπειρος, ον (2) (τινός) s. πεῖρα erfahren, (einer Sache) kundig 
ἐμπίμπλημι <πιμ-πλη-
√ πλη-
ἐμπλήσω
ἐμπλησθήσομαι
ἐνέπλησα
ἐνεπλήσθην
ἐμπέπληκα
ἐμπέπλησμαι
hineinfüllen; sättigen 
ἐμπί(μ)πρημι/ πιπράωἐμπρήσω
ἐμπρησθήσομαι
ἐνέπρησα
ἐνεπρήσθην
ἐμπέπρηκα
ἐμπέπρησμαι
anzünden, in Brand stecken 
ἐμπίπτω
< πι-πτ- √ πετ/πτ-
ἐμπεσοῦμαιἐνέπεσονἐμπέπτωκαhineinfallen; geraten in; gesteckt werden in  
ὁ ἔμπορος, ου s. πορεύομαι reisen Mitfahrender; Handelsmann, Kaufmann; Marketender 
ἔμφρων, ον s. ἄφρων besonnen, verständig 
ἐν m.Dat. Präposition  in (wo?)L in
ἐν(ν)έπω p   verkünde, sagen, nennen 
ἐνάλιος/ εἰν- ep. (2,3) s. ἡ ἅλς, ἁλός Meer im/ vom Meer 
ἐνάλλομαι Mἐναλοῦμαιἐνηλάμην./.hineinspringen 
ἐναντίος, α, ον τινί   entgegengesetzt; Gegner 
ένάπτω, auch Mἐνάψω
ἐναφθήσομαι
ἐνῆψα
ἐνήφθην
./.
ἐνῆμμαι
anzünden 
ἐναργής, ές s. ἀργός ep. schimmernd sichtbar, deutlich 
ἡ ἔνδεια, ας (τινός) s. ἐνδεής bedürftig Mangel, Bedürftigkeit 
ἡ ἔνδειξις, εως s. ἐνδείκνυμι anzeigen, beweisen Anzeige, Darlegung; Αnleitung; Anklage 
οἱ ἕνδεκα Num  die Elf (in Athen Gefängnisaufsicht, Scharfrichter) 
ἔνδικος, ον (2) s. δίκη rechtmäßig, gerecht 
ἔνδοθεν/ ἔνδονAdv.s. ἐν (von) drinnen/ drinnen 
ἔνειμι  √ ἐσ-/ σ-
Inf.Pr..: ἔνειναι
ἐνέσομαιPart.: ἐνών, ἐνοῦσα, ἐνόν darin sein; stattfinden, möglich sein
.
τὰ ἐνόντα der Inhalt
ἕνεκα  m.Gen. postpositiv  wegen 
ἔνεστινὡς ἔ. beim Superl.:Pos.+ wie nur möglich es ist möglichἄριστος ὡς ἔνεστιν so gut wie möglich
ἔνθα/ ἐνθάδεAdvs. ἔνθεν, ἐνθεῦθεν, ἐνταῦθα da(hin), hier(her);
rel.: wo(hin)
 
ἐνθαδίAdvs. ἐνθάδε hierher/hier 
ἑνθεαστικός, ή, όν/ἐνθουσιαστικόςs. θεός, ὲν begeistertenthousiastisch
ἔνθεν/ ἐνθένδε vgl. ἔνθα/ἐνθάδεvgl. Ἀθήνηθεν, οἴκοθενvon hier aus; von jetzt aus; (von) daher 
ἐνθυμέομαι Pἐνθυμηθήσομαιἐνεθυμήθην./.erwägen, überlegen 
ἐν/ ἐνί ep. M.Dat.   in', an auf, während 
ὁ ἐνιαυτός, οῦ   Jahr 
ἐνίοτεAdv. ἔν(εστ)ι + ὅτε manchmal 
ἐννοέω ἐννοήσωἐνενόησαἐννενόηκαdenken, bedenken 
ἔννους (2)ἔννουνs. νοῦς einsichtig; nachdenklich 
ἐνταῦθαAdv.  hier, dort; jetzt, hierbei 
ἐντείνω < τενØω
 √ τεν-/τ¤-
ἐντενῶ
ἐντατήσομαι
ἐνέτεινα
ἐνετάθην
ἐντέτακα
ἐντέταμαι
anspannen; int. sich erstreckenἐντείνω (εἰς ἔπος) in Versform bringen
ἐντεῦθενAdv.s. ἐνταῦθα/ ἔνθα/ ἐνθάδε  hier/dort(hin) von hier, von dort 
ἐντίθημι
√ τιθη-, τιθε-/ θη-, θε-
ἐνθήσω
ἐντεθήσομαι
ἐνέθηκα
ἐνετέθην
ἐντέθηκα
ἐγκεῖμαι
hineinsetzen; M hineinladenParenthese
ἔντονος, ον  s. τείνω spannen angespannt, heftig, nachdrücklich 
ἐντυγχάνω τινί
< τυ-ν-χ- αν-ω √ τευχ-/ τυχ-/ τυχ-η-
ἐντεύξομαιἐνέτυχονἐντετύχηκαmit jemd. zusammentreffen; aufsuchen, besuchen 
ἐντύνω ep.   ausrüsten, anstimmen 
ὁ Ἐνυάλιος, ουals Adj.: "mörderisch"  (Beiname des Ares)Ἐνυάλιον παρακαλεῖν Enyalios/ Ares zu Hilfe rufen
τὸ ἐνύπνιον, ου s. ὕπνος Schlaf Traum, Traumbild 
ἐξαιρέω
√ αἱρε-, αἱρη- / ἑλ- 
ἐξαιρήσω
ἐξαιρεθήσομαι
ἐξεῖλον
ἐξηρέθην
ἐξῄρηκα
ἐξῄρημαι
herausnehmen, -reißen 
ἐξαλείφωἐξαλείψωs.τὸ λίπος Fett abwischen, ausstreichenLipide
ἐξαμαρτάνω
< ἁμαρτ-αν-ω √ἁμαρτ-
ἁμαρτη-
ἐξαμαρτήσομαι
./.
ἐξήμαρτον
ἐξημαρτήθην
ἐξημάρτηκα
ἐξημάρτημα
fehlen, verfehlen 
ἐξανίσταμαι
√ ἱστα-, στα-, στη-
ἐξαναστήσομαιἐξανέστην (√Aor)ἐξανέστηκα stehenaufstehen; als Redner auftreten; auswandern 
ἐξαπατάωἐξαπατήσω usws. ἀπάτη Betrug gänzlich betrügen, täuschen 
ἐξαπιναῖος, α, ον   plötzlich 
ἐξάπτωἐξάψω
ἐξαφθήσομαι
ἐξῆψα
ἐξῆφθην
./.
ἐξῆμμαι
anbinden, befestigen;
anzünden
haptisch; Synapse
ἔξαρνος, ον (2) s. ἀρνέομαι nein sagen leugnend, abstreitendἔξαρνός εἰμι ἀδικεῖν ich streite ab, Unrecht zu tun
ἔξειμι/ ἐξέρχομαι
√ ἐρχ-// εἰ-/ ι-// ἐλ(ε)υθ-/ ἐλθ-
ἐξελεύσομαι
Inf.Pr.: ἐξιέναι
ἐξῆλθονἐξελήλυθα
att.Redupl
herausgehen; (das Haus) verlassen 
ἐξελαύνω <ἐλαυνØω
 √ ἐλα-
ἐξελῶἐξήλασαἐξελήλακαfreilassen, laufen lassen; τινός vertreiben aus etw.elastisch
ἐξεργάζομαιἐξεργάσομαι
ἐξεργασθήσομαι
ἐξηργασάμην
ἐξηργάσθην
./.
ἐξείργασμαι
ausarbeiten, zustande bringen 
ἐξερημόωἐξερημώσω usw.   leer machen, vertilgen 
ἔξεστιν  s. ἔστι(ν) es ist möglich, erlaubtἐξόν Adv.Akk. weil/obwohl es möglich ist - ὡς ἔξον als ob es erlaubt wäre
ἐξετάζω
<-τα-δ-jω
ἐξετάσω/ ἐξετῶ
ἐξετασθήσομαι
ἐξήτασα
ἐξητάσθην
ἐξήτακα
ἐξήτασμαι
ausforschen, prüfen 
ἡ ἐξέτασις, εως s. ἐξετάζω prüfen Prüfung, Musterung 
ἐξευρίσκωἐξευρήσωἐξηῦρον/ἐξεῦρον
ἐξηυρέθην
ἐξηῦρηκα/ἐξεύρηκα
ἐξηύρημαι
herausfindenheuristisch
ἐξήκω perfektiv:s. ἥκω herausgekommen sein  
ἐξιδιόομαι Μἐξιδιώσομαι usw.s. ἴδιος eigen sich ganz aneignen; in seine Gewalt bringen 
ἐξικνέομαι
< ἐξ-ικ-νε-ομαι
ἐξίξομαιἐξικόμηνἐξῖγμαιherauskommen;
τινός jdn. treffen
 
ἡ ἔξοδος, ου s. ὁδός AusgangExodus
ἐξοπλίζωἐξοπλιῶἐξώπλισα
έξωπλίσθην
ἐξώπλικα
ἐξώπλισμαι
vollständig bewaffnen 
ἔξω Adverb/Präp.m.Gen.s. ἐκ/ ἐξ (nach) außerhalb, draußen 
ἡ ἐξώλεια, ας   Verderben 
ἔοικα (Perf.) 
√Ϝεικ-/ Ϝοικ- 
ἐῴκει (Plqupf.)Part. ἐοικώς, υῖα, ός
/ εἰκώς, υῖα, ός
 gleichen; scheinenεἰκός ἐστι(ν) es ist wahrscheinlich, natürlich, recht
ἡ ἐορτή, ῆς   Fest 
ἐπᾴδω, ion. ἐπαείδωἐπᾴσομαιἐπῇσα./.jdm. Etw. zusingen, bezaubern 
ἐπαινέωἐπαινήσωἐπῄνησα
ἐπῄνήθην
ἐπῄνηκα
ἐπῄνημαι
loben, billigen 
ὁ ἔπαινος, ου ἐπαινέω Lob 
ἐπ-αίρω
< αρØω
ἐπ-αρῶ
ἐπ-αρθήσομαι
ἐπ-ῆρα
ἐπ-ήρθην
ἐπ-ῆρκα
ἐπ-ῆρμαι
emporheben, M für sich erheben, auf sich laden 
ἐπαιτιάομαι Μἐπαιτιάσομαιs. αἰτία Gründe vorschützen; beschuldigen 
ἐπαΐω, Imp. ἐπάιον./.ἐπήισα./.auf etw. achten,  verstehenὁ ἐπαΐων, οντος Fachmann
ἐπακολουθέω τινίἐπακολουθήσωἐπηκολούθησαἐπηκολούθηκαnachfolgen; sich anschließen an; sich richten nachAnakoluth
ἐπανάγω
im Aor.ΙΙ Redupl.
ἐπανάξω
ἐπαναχθήσομαι
ἐπανήγαγον
ἐπανήχθην
ἐπανῆχα
ἐπανῆγμαι
zurückführen, zurückbringenL ago
ἐπαναχωρέωἐπαναχωρήσω usw.s. χωρίον;
xωρέω weichen
 zurückkehren, sich zurückziehen 
ἐπάνειμι/ ἐπανέρχομαι Μ
√ ἐρχ-// εἰ-// ἐλ(ε)υθ-/ ἐλθ-, im Perf. att.Redupl
 ἐπανελεύσομαιἐπανῆλθονἐπανελήλυθαhinaufgehen; zurückkehren, zurückkommen auf
 
 
ἐπανερωτάω  /ἐπανείρομαιἐπανερωτήσω /ἐπανερήσομαιἐπανηρώτησα /ἐπανηρόμην
ἐπανηρωτήθην
ἐπανηρώτηκα
ἐπανηρώτημαι
wieder (be)fragen 
ἐπαχθής, ές s. ἄχθος Last lästig, unangenehm 
ἐπείΚonjunktion uo  als, weil, da 
ἐπειδή/ ἐπείΚonjunktion uo  als, sobald; weil, da 
ἐπείγομαιἐπείξομαιἠπείχθηνἤπειγμαιM eilen; sich sehnen nach 
ἐπείγωἐπείξωἤπειξα./.drücken, drängen, treiben 
ἐπειδάν + Konj.  =ἐπειδή + ἄν wann immer (iterativ) 
ἐπεί/ ἐπειδήΚonjunktion uo  als, sobald; weil, da 
ἔπειμι s. εἰμί dabei, darauf sein; von der Zeit: übrig sein bevorstehen τῆς ἐπιούσης νυκτός in der folgenden Nacht
ἔπειτα/ εἶταAdv  dann, darauf, folglich, also 
ἐπέχω  Imp.: ἐπεῖχον
√ σ(ε)χ-> ἑχ- > ἐχ-
// (σ)ι-σχ-ον > ἴσχ-ον
ἐφέξω/ ἐπισχήσω
ἐπισχεθήσομαι
ἐπέσχον
ἐπεσχέθην
ἐπέσχηκα
ἐπέσχημαι
hinhalten.; αnhalten; Μ sich hinhalten, (einen Becher) ansetzenπολὺν χρόνον ἐπέχων lange Zeit zögernd/ warten lassend; viel später
ἐπί m.Akk.PräpositionPr4 auf (wohin?), nach, gegenEpidiaskop
ἐπί m.Dat.Präposition ἐπὶ τούτοις daraufhin auf (Ortsangabe), bei
 
ἐπί τινι εἶναι jdm. überlassen sein - ἐφ' ᾧ + AcI unter der Bedingung dass 
ἐπί m.Gen.Präposition ἐπὶ μιᾶς τεταγμένοι in einer Linieauf (wo?), an, bei; (kausal:) durch; (distributiv:) zuEpidermis
ἡ ἐπιβολή, ῆς s. ἐπιβάλλω Angriff; Plan; Hülle; Ordnungsstrafe 
ἐπιβουλεύωἐπιβουλεύσω usw. s. ἐπιβουλή Hinter-halt, Nachstellung jem. nachstellen; P bedroht werden 
ἡ ἐπιβουλή, ῆς  s. ἐπιβουλεύω Hinterhalt, Nachstellung 
ἐπιγίγνομαιἐπιγενήσομαιἐπεγενόμηνἐπιγεγένομαι/ ἐπιγέγοναdazu kommen; eintreten; überfallenEpigone
ἐπιδείκνυμιἐπιδείξω
ἐπιδειχθήσομαι
ἐπέδειξα
ἐπεδείχθην
ἐπιδέδειχα
ἐπιδέδειγμαι
vorzeigen; beweisen; schildern 
τὸ ἐπιδέκατον, ου s. δέκα je der zehnte Teil 
ἐπιδημέωἐπιδημήσω usw.s. δῆμος Volk daheim sein; zugereist seinEpidemie
ἐπιδίδωμι
√ δω-, δο- / δίδω-, δίδο- 
ἐπιδώσω
ἐπιδοθήσομαι
ἐπέδωκα
ἐπεδόθην
ἐπιδέδωκα
ἐπιδέδομαι
hinzugeben, hinzufügen; (intr.:) zunehmen, wachsen 
ἡ ἐπιείκεια, ας s. ἐπιεικής passend, anständig Schicklichkeit, Anstand; Milde 
ἐπιεικής, ές s. εἰκών Gleichnis passend; οrdentlich, anständig 
ἐπιεικῶς Adv s. ἐπιεικής gehörig, recht, ziemlich 
ἐπιθυμέω τινόςἐπιθυμήσω usw.  jdn./etw. begehren 
ἡ ἐπιθυμία, ας ἐπιθυμέω τινός Begierde, Verlangen 
ἐπικαίω/ ἐπικάω
< καϜ-j-ω  √ καϜ-
ἐπικαύσω
ἐπικαυθήσομαι
ἐπέκαυσα
ἐπεκαύθην
ἐπικέκαυκα
ἐπικέκαυμαι
darauf verbrennen ἐπικεκαυσμένος sonnengebräunt
ἐπικαλέω
√ καλε-/ κλη-
ἐπικαλέσω/ ἐπικαλῶ
ἐπικληθήσομαι
ἐπεκάλεσα
ἐπεκλήθην
ἐπικέκληκα
ἐπικέκλημαι
herbeirufen; mit Beinamen nennenL clamare, Klamauk
ἐπικελεύωἐπικελεύσω usw.  zurufen; ermuntern 
ὁ ἐπίκουρος, ου   herzulaufend, Helfer, Söldner 
(ἐπι)κρατέωκρατήσω usw.s. κράτος stark sein, beherrschen; überwinden; überlegen sein 
ἐπιλαμβάνω
< λα-ν-β-αν-ω √ λαβ-/ληβ-
ἐπιλήψομαι
ἐπιλειφθήσομαι
ἐπέλαβον
ἐπελείφθην
ἐπείληφα
ἐπείλημμαι
dazunehmen; ergreifen 
ἐπιλύωἐπιλύσω usw.  auflösen; M befreien 
ἡ ἐπιμέλεια, αςm.Gen.s. μέλει μοι Fürsorge, Bemühung um 
ἐπιμελέομαι/ ἐπιμέλομαι (τινός) MPἐπιμελήσομαιἐπεμελήθηνἐπιμεμέλημαιfür etwas sorgen, sich um etwas kümmern; Aufsicht führen über 
ἐπιμελής, έςAdv: ἐπιμελῶςs. μέλει μοι besorgt, bemüht 
τὰ ἔπιπλα, ων  s. πέλω sich drehen; sein - πόλος bewegliche Habe, Gerätschaften 
ἐπίπονος, ον s. πόνος mühselig 
ἐπισκοπέω/ -έομαι/ ἐπισκέπτομαιἐπισκέψομαιἐπεσκεψάμηνἐπέσκεμμαιauf etw. sehen, betrachten, prüfenEpiskop
ἐπίσταμαι MPἐπιστήσομαιἠπιστήθην./.wissen, fähig sein, können 
ὁ ἐπιστάτης, ου s. ἐφίστημι voranstellen Vorstand, Lehrer, Aufseher 
ἐπιστέλλωἐπιστελῶ
ἐπιστaλήσομαι
ἐπέστειλα
ἐπεστάλην
ἐπέσταλκα
ἐπέσταλμαι
hinschicken; jdm. etw. (brieflich, durch Boten)  melden, auftragen, befehlen Epistel
ἡ ἐπιστήμη, ης s, ἐπίσταμαι Wissen, (Er)Kenntnis, Verständnis, Wissenschaftepistemologisch
ἐπιστήμων, ον (2) τινός s. ἐπίσταμαι kundig, verständig, geschickt (in einer Sache) 
ἡ ἐπιστολή, ῆς s. ἐπιστέλλω Auftrag, BriefEpistel
ἐπιτάττω
<ταγ-Øω
ἐπιτάξω
ἐπιταχθήσομαι
ἐπέταξα
ἐπετάχθην
ἐπιτέταχα
ἐπιτέταγμαι
dahinter-/ darüberstellen; zum Befehlshaber machen;  befehlen, anordnenTaktik
ἐπιτήδειος, α, ον  ἐπιτήδειος καὶ φίλος ein guter Freundgeeignet, erforderlich; angehörig, befreundet; Subst.: Angehöriger, Freundτὰ ἐπιτήδεια die Lebensmittel
ἐπίτηδεςAdv.s. ἐπιτήδειος ge-eignet, erforderlich sorgfältig, absichtlich 
τὸ ἐπιτήδευμα, ατος s. ἐπιτήδειος ge-eignet, erforderlich Beschäftigung; Betragen, Handlungsweise 
ἐπιτηδεύωἐπιτηδεύσω usw.ἐπιτηδές sorgfältig, absichtlich mit Fleiß betreiben; üben; ersinnen 
ἐπιτηρέω ἐπιτηρήσω
ἐπιτερηθήσομαι
ἐπετέρησα
ἐπετερήθην
ἐπιτετέρηκα
ἐπιτετέρημαι
behüten, bewahren; beobachten, abpassen 
ἐπιτίθημι
√ τιθη-, τιθε-/ θη-, θε-
ἐπιθήσω
ἐπιτεθήσομαι
ἐπέθηκα
ἐπετέθην
ἐπιτέθηκα
ἐπικεῖμαι
auferlegen, hinzufügen; M τινί jdn angreifen;  ἐπιτιθέναι τὴν θύραν die Tür schließen; ἐπιτίθεσθαι τοῖς πολεμίοις die Feinde angreifen
ἐπιτρέπω
√ τρεπ-/τραπ-/τ¥π- st.Aor.P
ἐπιτρέψω
ἐπιτραπήσομαι
ἐπέτραπον
ἐπετράπην/ ἐτρέφθην
ἐπιτέτροφα
ἐπιτέτραμμαι
zuwenden; jdm. etw. überlassen, gestatten, nachgeben; 
ἐπιτροπεύωἐπιτροπεύσω usw.s. ἐπίτροπος Verwalter/ Vormund sein 
ὁ ἐπίτροπος, ου s. ἐπιτρέπω Verwalter, Vormund 
ἐπιτυγχάνω (τινί)
< τυ-ν-χ- αν-ω √ τευχ-/ τυχ-/ τυχ-η-
ἐπιτεύξομαιἐπέτυχονἐπιτετύχηκαbegegnen; treffen auf jdn.