ZT07 Archilochos 1

1W, 1D
εἰμὶ δ' ἐγὼ θεράπων μὲν Ἐνυαλίοιο ἄνακτος               Ἐνυάλιος kriegerisch, Ares
     καὶ Μουσ<έω>ν ἐρατὸν δῶρον ἐπιστάμενος.

2 W, 2 D
ἐν δορὶ μέν μοι μᾶζα μεμαγμένη, ἐν δορὶ δ' οἶνος        ἡ μᾶζα Gerstenbrot – μάσσω kneten
     Ἰσμαρικός· πίνω δ' ἐν δορὶ κεκλιμένος.

3 W, 3 D Im lelantischen Krieg zwischen Chalkis und Eretria (beide auf Euboia) waren Fernwaffen verpönt.
οὔτοι πόλλ' ἐπὶ τόξα τανύσσεται, οὐδὲ θαμειαὶ          τὸ τόξον Bogen – τανύω spannen (τείνω) – μῶλος Mühe, Kampf
     σφενδόναι, εὖτ' ἂν δὴ μῶλον Ἄρης συνάγῃ            θαμέες, θαμειαί zahlreiche – σφενδόνη Schleuder – εῦτε als, wenn
ἐν πεδίῳ· ξιφέων δὲ πολύστονον ἔσσεται ἔργον·          τὸ ξίφος, ους Schwert – πολύστονος viel Leid/KLagen bringend
     ταύτης γὰρ κεῖνοι δάμονές εἰσι μάχης                    δάμων = δαήμων kundig, erfahren
δεσπόται Εὐβοίης δουρικλυτοί.                                  δουρίκλυτος speerberühmt

5 W, 6 D

ἀσπίδι μὲν Σαίων τις ἀγάλλεται, ἣν παρὰ θάμνωι,  οἱ Σάϊοι die Saier in Thrakien - ἀγάλλομαι angeben - θάμνος Gebüsch
     ἔντος ἀμώμητον, κάλλιπον οὐκ ἐθέλων·               τὸ ἔντος Gerät, Waffe - ἀμώμητος untadelig - κάλλιπον = κατέλιπον
αὐτὸν δ' ἐξεσάωσα. τί μοι μέλει ἀσπὶς ἐκείνη;          ἐκσαόω Nbnform zu ἐκσῴζω erretten
     ἐρρέτω· ἐξαῦτις κτήσομαι οὐ κακίω.                   ἔρρω fortgehen, dahingehen

13 W, 7 D
κήδεα μὲν στονόεντα Περίκλεες οὔτέ τις ἀστῶν          τὀ κῆδος Sorge, Trauer - στονόεις schmerzlich, bitter
     μεμφόμενος θαλίηις τέρψεται οὐδὲ πόλις·              ἡ θαλίη Freude, Feier, Festlichkeit
τοίους γὰρ κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης       πολύφλοισβος vielbrausend - κατακλύζειν – hinabspülen, verschlingen
     ἔκλυσεν, οἰδαλέους δ' ἀμφ' ὀδύνηις ἔχομεν            οἰδαλέος  geschwollen, beklommen – ὀδύνη Schmerz, Traurigkeit
πνεύμονας. ἀλλὰ θεοὶ γὰρ ἀνηκέστοισι κακοῖσιν       ἀνήκεστος unheilbar (ἀκέομαι)
     ὦ φίλ' ἐπὶ κρατερὴν τλημοσύνην ἔθεσαν                ἡ τλημοσύνη Fähigkeit des Ertragens, Geduld, Fassung
φάρμακον. ἄλλοτε ἄλλος ἔχει τόδε· νῦν μὲν ἐς ἡμ<έα>ς     
     ἐτράπεθ', αἱματόεν δ' ἕλκος ἀναστένομεν,              ἀναστένω – beklagen
ἐξαῦτις δ' ἑτέρους ἐπαμείψεται. ἀλλὰ τάχιστα          
     τλῆτε, γυναικεῖον πένθος ἀπωσάμενοι.                  τλῆτε fasst euch! Seid starkmütig!

14 W, 9 D
Αἰσιμίδη, δήμου μὲν ἐπίρρησιν μελεδαίνων               ἡ ἐπίρρησις - Nachrede - μελεδαίνω - sich sorgen, sich kümmern
     οὐδεὶς ἂν μάλα πόλλ' ἱμερόεντα πάθοι.                 ἱμερόεις  lieblich

19 W,22 D iamabischer Trimeter
"οὔ μοι τὰ Γύγ<εω> τοῦ πολυχρύσου μέλει,               
οὐδ' εἷλέ πώ με ζῆλος, οὐδ' ἀγαίομαι                          ἀγαίομαι = ἄγαμαι bewundern, nacheifern
θ<εῶ>ν ἔργα, μεγάλης δ' οὐκ ἐρ<έω> τυραννίδος·
ἀπόπροθεν γάρ ἐστιν ὀφθαλμῶν ἐμῶν."

128 W, 67a D trochäischer Tetrameter
θυμέ, θύμ', ἀμηχάνοισι κήδεσιν κυκώμενε,                     κυκώμενος aufgewühlt; gequält
+ἀναδευ δυσμενῶν+ δ' ἀλέξ<εο> προσβαλὼν ἐναντίον   ἀλέξω abwehren
στέρνον +ἐνδοκοισιν ἐχθρῶν πλησίον κατασταθεὶς        τὸ στέρνον Brust, Gemüt
ἀσφαλ<έω>ς· καὶ μήτε νικ<έω>ν ἀμφάδην ἀγάλλεο,       ἀμφαδήν offen (ἀνα-φαίνω)
μηδὲ νικηθεὶς ἐν οἴκωι καταπεσὼν ὀδύρεο,
ἀλλὰ χαρτοῖσίν τε χαῖρε καὶ κακοῖσιν ἀσχάλα               χαρτός erfreulich - ἀσχαλάω sich ärgern, betrübt sein
μὴ λίην, γίνωσκε δ' οἷος ῥυσμὸς ἀνθρώπους ἔχει.

https://www.gottwein.de/Grie/lyr/LyrArchil01.php