pDem9.19-24 Protokoll zum 09.10.22

Zeit: 10:00 – 12:00 Uhr                 -              Ort: online
anwesend: Caren, Holger, Friedrich   -    Ulf pausiert

Mit der Vorbereitung eines kleinen Werbe-Videos sind wir nicht vorangekommen.
Bei mir lag es an den Problemen mit dem iPad, das vollen Speicher meldete, ohne dass ich herausbekam, weshalb.

Übersetzung:

 

[19] …

καὶ τοσοῦτόν γ᾽ ἀφέστηκα τῶν ἄλλων, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι,

τῶν συμβουλευόντων,

ὥστ᾽ οὐδὲ δοκεῖ μοι περὶ Χερρονήσου νῦν σκοπεῖν οὐδὲ Βυζαντίου,

ἀλλ᾽ ἐπαμῦναι μὲν τούτοις,

 

Und so weit allerdings unterscheide ich mich, ihr Athener, von den anderen

Ratgebern,

dass mir nicht einmal richtig scheint, jetzt über die Chersones nachzudenken und über Byzanz,

sondern ihnen zwar beizustehen

5

 

 

 

 

10

 

 

 

 

[20] καὶ διατηρῆσαι μή τι πάθωσι,

καὶ τοῖς οὖσιν ἐκεῖ νῦν στρατιώταις πάνθ᾽ ὅσων ἂν δέωνται ἀποστεῖλαι,

βουλεύεσθαι μέντοι[1] περὶ πάντων τῶν Ἑλλήνων

ὡς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καθεστώτων.

βούλομαι δ᾽ εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς ἐξ ὧν ὑπὲρ τῶν πραγμάτων οὕτω φοβοῦμαι,

ἵν᾽, εἰ μὲν ὀρθῶς λογίζομαι, μετάσχητε τῶν λογισμῶν

καὶ πρόνοιάν τιν᾽ ὑμῶν γ᾽ αὐτῶν,

εἰ μὴ καὶ τῶν ἄλλων ἄρα βούλεσθε, ποιήσησθε,

ἂν δὲ ληρεῖν καὶ τετυφῶσθαι δοκῶ,

μήτε νῦν μήτ᾽ αὖθις ὡς ὑγιαίνοντί μοι προσέχητε[2].

und dabei zu bleiben, damit ihnen nichts zustößt,

und den nun dort befindlichen Soldaten alles, dessen sie bedürfen, zuzuschicken,

aber <darüberhinaus> doch über alle Griechen zu beraten,

weil sie sich in großer Gefahr befinden.

Und ich will euch sagen, weswegen ich über die Lage so in Sorge bin,

damit ihr, wenn ich es richtig erwäge, teilhabt an den Erwägungen

und eine gewisse Vorsorge für euch selbst gewiss ^trefft^,

wenn ihr es nicht etwa auch für die anderen wollt, °°

wenn ich aber zu schwätzen und mich aufzuspielen scheine,

<damit> ihr mich weder jetzt noch später als zurechnungsfähig anseht.

15

 

 

 

 

20

 

[21] ὅτι μὲν δὴ μέγας ἐκ μικροῦ καὶ ταπεινοῦ τὸ κατ᾽ ἀρχὰς Φίλιππος ηὔξηται,

καὶ ἀπίστως καὶ στασιαστικῶς ἔχουσι πρὸς αὑτοὺς οἱ Ἕλληνες,

καὶ ὅτι πολλῷ παραδοξότερον ἦν τοσοῦτον αὐτὸν ἐξ ἐκείνου γενέσθαι

ἢ νῦν[3], ὅθ᾽[4] οὕτω πολλὰ προείληφε,

καὶ τὰ λοιπὰ ὑφ᾽ αὑτῷ ποιήσασθαι,

καὶ πάνθ᾽ ὅσα τοιαῦτ᾽ ἂν ἔχοιμι διεξελθεῖν, παραλείψω.

Dass Philipp also aus einem anfangs kleinen und unbedeutenden Mann groß geworden ist,

und die Griechen sich misstrauisch und spalterisch zu sich selbst gebaren

und dass es <damal> viel unerwarteter war, dass er ein so großer aus jenem würde,

als jetzt, da er so vieles gewonnen hat,

und dass er die Zukunft nach seinen Bedingungen gestalten würde
und was alles derart ich darstellen könnte, werde ich übergehen.

 

 

 

25

 

[22] ἀλλ᾽ ὁρῶ συγκεχωρηκότας ἅπαντας ἀνθρώπους,

ἀφ᾽ ὑμῶν ἀρξαμένους, αὐτῷ[5],

ὑπὲρ οὗ[6] τὸν ἄλλον ἅπαντα χρόνον πάντες οἱ πόλεμοι γεγόνασιν

οἱ Ἑλληνικοί.

τί οὖν ἐστι τοῦτο; τὸ ποιεῖν ὅ τι βούλεται,

καὶ καθ᾽ ἕν᾽[7] οὑτωσὶ περικόπτειν καὶ λωποδυτεῖν τῶν Ἑλλήνων,

καὶ καταδουλοῦσθαι τὰς πόλεις ἐπιόντα.

Aber ich sehen, dass alle Menschen ^ihm^ zugestanden haben,

 

von uns angefangen, °°,

worüber all die andere Zeit alle Kriege geführt worden sind

der Griechen.

Was ist das nun? Dass er tut, was er will,

und so eine der griechischen  nach dem andern ausraubt und ausplündert

und heranrückend die Städte versklavt.

 

30

 

 

 

 

35

 

 

[23] καίτοι προστάται μὲν ὑμεῖς ἑβδομήκοντ᾽ ἔτη καὶ τρία[8]

τῶν Ἑλλήνων ἐγένεσθε,

προστάται δὲ τριάκονθ᾽ ἑνὸς δέοντα[9] Λακεδαιμόνιοι·

ἴσχυσαν δέ τι καὶ Θηβαῖοι

τουτουσὶ τοὺς τελευταίους χρόνους[10]

μετὰ τὴν ἐν Λεύκτροις μάχην[11].

ἀλλ᾽ ὅμως οὔθ᾽ ὑμῖν οὔτε Θηβαίοις οὔτε Λακεδαιμονίοις οὐδεπώποτ᾽,

ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, συνεχωρήθη τοῦθ᾽ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων,

ποιεῖν ὅ τι βούλοισθε, οὐδὲ πολλοῦ δεῖ·

Freilich wart ihr 73 Jahre die Vormacht

unter den Hellenen,

und <waren es> die Spartaner 29 Jahre,

und sind gewissermaßen auch die Thebaner

diese letzte Zeit mächtig

nach der Schlacht bei Leuktra.

aber dennoch ist weder euch, noch den Thebanern, noch den Spartanern jemals,

ihr Athener, dies von den Griechen zugestanden worden,

zu tun, was ihr wolltet, und viel fehlt daran.

 

 

 

40

 

[24] ἀλλὰ τοῦτο μὲν[12] ὑμῖν, μᾶλλον δὲ τοῖς τότ᾽ οὖσιν Ἀθηναίοις,

ἐπειδή τισιν οὐ μετρίως ἐδόκουν προσφέρεσθαι,

πάντες ᾤοντο δεῖν,

καὶ οἱ μηδὲν ἐγκαλεῖν ἔχοντες αὐτοῖς,

μετὰ τῶν ἠδικημένων πολεμεῖν·

Sondern zum einen ^müssten sie^ gegen euch, vielmehr gegen die damaligen Athener,

sobald sie gegen einige <Städte> nicht maßvoll vorzugehen schienen,

- wie alle meinten - °°,

auch wenn sie ihnen nichts vorzuwerfen hatten -

zusammen mit denen, denen Unrecht angetan war, Krieg führen.

 

Was uns auffiel:

Z. 8:       ὡς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καθεστώτων: Holger fragt, ob eine solche klärende Ergänzung eines GA oder PC durch eine Konjunktion häufiger vorkomme oder auffällig sei. Antwort: nicht gerade häufig, aber auch nicht auffällig. Sie begegnete uns bei Xenophon und auch bei Platon.
Und übrigens auch gleich in Z. 14 ὡς ὑγιαίνοντι: Hier fassen wir ὡς zwar als Unterstreichung der prädikativen Stellung des ὑγιαίνοντι auf (wie dt. „als“), es ist aber ebenfalls ein ὡς + Partizip, und zwar komparativ: „wie wenn ich gesund bin“.

Z.21:      πάνθ᾽ ὅσα τοιαῦτα: wörtlich: alles wieviel ich Derartiges … > was alles der Art  ich …

                ὅσος „wie groß“, im Pl. „wie viel“ ist Relativum, τοιοῦτος „solch, derartig“ ist Demonstrativum

Z. 21:     ὅσα τοιαῦτ᾽ ἂν ἔχοιμι διεξελθεῖν: „Was ich von der Art noch anführen könnte“: ἔχω + Inf. = ich kann + Inf.

Z. 42:     καὶ οἱ μηδὲν ἐγκαλεῖν ἔχοντες αὐτοῖς: „auch diejenigen, die ihnen nichts vorwerfen konnten“: ἔχω + Inf. = ich kann + Inf.
Zusatz: das μηδέν (nicht οὐδέν) gibt dem Ausdruck konditionale Bedeutung: „auch wenn sie ihnen nichts vorwerfen konnten“

Z. 22:     ὁρῶ: Verschiedene Konstruktionen nach einem Verbum der Wahrnehmung kennzeichnen verschiedene Bedeutungsnuancen.
ὁρῶ συγκεχωρηκότας ἅπαντας ἀνθρώπους: Verbum der Wahrnehmung mit AcP: geistige Wahrnehmung: „Ich sehe/begreife, dass alle Leute nachgegeben haben“
ὁρῶ συγκεχωρηκέναι ἅπαντας ἀνθρώπους: Verbum der Wahrnehmung mit AcI: Gerüchtwiedergabe: „Ich sehe/vermute, dass alle Leute nachgegeben haben“
ὁρῶ ὅτι συγκεχωρήκασιν ἅπαντες ἄνθρωποι: Verbum der Wahrnehmung mit ὅτι: Tatsachenbeschreibung: „Ich sehe/weiß, dass alle Leute nachgegeben haben“

Z. 27      οὑτωσὶ und Z. 33 τουτουσὶ: das deiktische -ί wird an Adverbien oder Demonstrativa angehängt und verweist verstärkend auf Naheliegendes:

                „auf diese Weise hier“ – „diese hier“

 

Nächster Termin: Sonntag, 16.10.22, 10:00 Uhr (trotz Schulferien)

 

Vorbereitung dazu: Wie gehabt in pDem9.20-30 ab [24]

 

Videomitschnittversuch:

Ich habe diesmal den Mitschnitt mit Christas Laptop gemacht; und da wart Ihr sehr gut zu verstehen, aber meine Stimme zu leise. Ich nehme an, dass das an der Mikroeinstellung lag. Aber so allmählich kommen wir hin.

 


[1] μέντοι „freilich“ anstelle von δέ, aber stärker

[2] προσέχητε erg. νοῦν

[3] ἢ νῦν erg. παράδοξον ἐστίν

[4] ὅθ᾽ = ὅτε

[5] αὐτῷ zu συγκεχωρηκότας

[6] lies τοῦτο ὑπὲρ οὗ

[7] καθ᾽ ἕνα je einen = einen nach dem andern

[8] ἑβδομήκοντ᾽ ἔτη καὶ τρία von 478 (Anerkennung der Hegemonie Athens nach der Schlacht bei Plataiai 479) bis 405 (Sieg der Spartaner bei Aigos Potamoi auf der Chersones)

[9] τριάκονθ᾽ ἑνὸς δέοντα von 405 bis 376 (Athener unter Chabrias besiegen die spartanische Flotte bei Naxo).

[10] τοὺς τελευταίους χρόνους seit 371 (Epaminondas besiegt bei Leuktra die Spartaner unter Pelopidas) [bis Philipps Sieg bei Chaironeia 336].

[11]ἡ ἐν Λεύκτροις μάχη

[12] τοῦτο μὲν „zum einen“ wird anakoluthisch aufgenommen von καὶ πάλιν „und andererseits“