pDem9.24-29 Protokoll zum 16.10.22

Zeit: 10:00 bis 12:00 Uhr                              Ort: online
anwesend: Holger Friedrich                        Caren musste sich leider krank abmelden. Gute Besserung!

Übersetzung wieder mikro-linear:

 

 

 

 

5

 

 

 

 

10

[24] ἀλλὰ τοῦτο μὲν[1] ὑμῖν,

μᾶλλον δὲ τοῖς τότ᾽ οὖσιν Ἀθηναίοις,

ἐπειδή τισιν οὐ μετρίως ἐδόκουν προσφέρεσθαι,

πάντες ᾤοντο δεῖν, καὶ οἱ μηδὲν ἐγκαλεῖν ἔχοντες αὐτοῖς,

μετὰ τῶν ἠδικημένων πολεμεῖν·

καὶ πάλιν Λακεδαιμονίοις ἄρξασι

καὶ παρελθοῦσιν εἰς τὴν αὐτὴν δυναστείαν ὑμῖν,

ἐπειδὴ πλεονάζειν ἐπεχείρουν

καὶ πέρα τοῦ μετρίου τὰ καθεστηκότ᾽ ἐκίνουν,
πάντες εἰς πόλεμον κατέστησαν,

καὶ οἱ μηδὲν ἐγκαλοῦντες αὐτοῖς.

Sondern zum einen ^müssten sie^ gegen euch,

vielmehr gegen die damaligen Athener,

sobald sie gegen einige <Städte> nicht angemessen vorzugehen schienen,

- wie alle meinten °°, auch die, die ihnen nichts vorzuwerfen hatten -

zusammen mit denen, denen Unrecht angetan war, Krieg führen.

Und weiterhin ^zogen alle^ gegen die Spartaner, als sie die Führung hatten

und in dieselbe Machtstellung gekommen waren wie ihr <zuvor>,

sobald sie begannen übermächtig zu sein

und über das Maß hinaus am Bestehenden rührten,

in den Krieg,

auch die, die ihnen nichts vorwarfen.

 

 

 

 

15

 

 

 

 

20

 

[25] καὶ τί δεῖ τοὺς ἄλλους λέγειν;

ἀλλ᾽ ἡμεῖς αὐτοὶ καὶ Λακεδαιμόνιοι,

οὐδὲν ἂν εἰπεῖν ἔχοντες ἐξ ἀρχῆς

ὅ τι ἠδικούμεθ᾽ ὑπ᾽ ἀλλήλων,

ὅμως ὑπὲρ ὧν τοὺς ἄλλους ἀδικουμένους ἑωρῶμεν,

πολεμεῖν ᾠόμεθα δεῖν.

καίτοι πάνθ᾽ ὅσ᾽ ἐξημάρτηται

καὶ Λακεδαιμονίοις ἐν τοῖς τριάκοντ᾽ ἐκείνοις ἔτεσιν

καὶ τοῖς ἡμετέροις προγόνοις ἐν τοῖς ἑβδομήκοντα, ἐλάττον᾽ ἐστίν,

ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὧν Φίλιππος ἐν τρισὶ καὶ δέκ᾽ οὐχ ὅλοις ἔτεσιν,

οἷς ἐπιπολάζει, ἠδίκηκε τοὺς Ἕλληνας,

μᾶλλον δ᾽ οὐδὲ μέρος τούτων ἐκεῖνα[2].

Und warum muss man über die anderen sprechen?

Vielmehr wir selbst und die Spartaner ^glaubten^

obwohl wir wohl anfangs nicht sagen konnten,

was wir uns gegenseitit angetan hatten,

dennoch darüber, was wir den anderen angetan sahen,

Krieg führen zu müssen.

Freilich ^ist^ alles, was an Fehlern begangen wurde

einerseits von den Spartanern in jenen 30 Jahren,

andererseits von unseren Vorfahren in den 70 <Jahren>, weniger °°,

ihr Athener, als was Philipp in nicht ganz 13 Jahren,
in denen er die Oberhand hat, den Griechen angetan hat,

ja nicht einmal ein Bruchteil davon ist jenes.

 

 

25

 

 

 

 

30

 

 

[26] καὶ τοῦτ᾽ ἐκ βραχέος λόγου ῥᾴδιον δεῖξαι.

 Ὄλυνθον μὲν δὴ καὶ Μεθώνην καὶ Ἀπολλωνίαν

καὶ δύο καὶ τριάκοντα πόλεις ἐπὶ Θρᾴκης ἐῶ,

ἃς ἁπάσας οὕτως ὠμῶς ἀνῄρηκεν

ὥστε μηδ᾽ εἰ πώποτ᾽ ᾠκήθησαν

προσελθόντ᾽ εἶναι ῥᾴδιον εἰπεῖν·

καὶ τὸ Φωκέων ἔθνος τοσοῦτον ἀνῃρημένον σιωπῶ.

ἀλλὰ Θετταλία πῶς ἔχει;

οὐχὶ τὰς πολιτείας καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν παρῄρηται

καὶ τετραρχίας κατέστησεν,

ἵνα μὴ μόνον κατὰ πόλεις ἀλλὰ καὶ κατ᾽ ἔθνη δουλεύωσιν;

Und dies ist mit wenigen Worten leicht zu zeigen.

Olynth nun, Methone, Apollonia

und 32 Städte in Thrakien übergehe ich,

die er alle so grausam vernichtete,

so dass es, ob sie jemals bewohnt waren,

 für einen, der vorbeikommt, nicht leicht zu sagen ist.

Auch dass das so große Volk der Phoker vernichtet wurde, verschweige ich.

Aber wie geht es Thessalien?

Hat er nicht die Verfassungen und ihre Städte aufgehoben

und  Tetrarchien eingerichtet,

damit sie nicht nur nach Städten, sondern auch nach Völkern versklavt sind?

 

35

 

 

 

 

40

 

 

[27] αἱ δ᾽ ἐν Εὐβοίᾳ πόλεις οὐκ ἤδη τυραννοῦνται,

καὶ ταῦτ᾽ ἐν νήσῳ πλησίον Θηβῶν καὶ Ἀθηνῶν;

οὐ διαρρήδην εἰς τὰς ἐπιστολὰς γράφει

‘ἐμοὶ δ᾽ ἐστὶν εἰρήνη πρὸς τοὺς ἀκούειν ἐμοῦ βουλομένους’;

καὶ οὐ γράφει μὲν ταῦτα, τοῖς δ᾽ ἔργοις οὐ ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ Ἑλλήσποντον οἴχεται,
πρότερον ἧκεν ἐπ᾽ Ἀμβρακίαν, Ἦλιν ἔχει τηλικαύτην πόλιν ἐν Πελοποννήσῳ,
Μεγάροις ἐπεβούλευσεν πρώην,

οὔθ᾽ ἡ Ἑλλὰς οὔθ᾽ ἡ βάρβαρος

τὴν πλεονεξίαν χωρεῖ τἀνθρώπου.

Stehen die Städte in Euböa nicht schon unter Tyrannenherrschaft,

und dies auf einer Insel in der Nähe von Theben und Athen?

Schreibt er nicht ausdrücklich in Briefen:

„Ich halte Frieden mit denen, die auf mich hören wollen“?

Und schreibt er das nicht, aber tut es in Wirklichkeit nicht, sondern geht auf den Hellespont,

kam vorher nach Ambrakia, hält Elis, eine so große Stadt auf der Peloponnes,

bedrohte neulich Megara,

<und> weder Griechenland, noch das Barbarenland

befriedigt die Habsucht des Menschen.

 

55

 

 

 

 

60

[28] καὶ ταῦθ᾽ ὁρῶντες οἱ Ἕλληνες ἅπαντες καὶ ἀκούοντες

οὐ πέμπομεν πρέσβεις περὶ τούτων πρὸς ἀλλήλους κἀγανακτοῦμεν,

οὕτω δὲ κακῶς διακείμεθα καὶ διορωρύγμεθα κατὰ πόλεις

ὥστ᾽ ἄχρι τῆς τήμερον ἡμέρας οὐδὲν

οὔτε τῶν συμφερόντων οὔτε τῶν δεόντων

πρᾶξαι δυνάμεθα, οὐδὲ συστῆναι,

οὐδὲ κοινωνίαν βοηθείας καὶ φιλίας οὐδεμίαν

ποιήσασθαι,

Und obwohl dies alle Griechen sehen und davon hören,

schicken wir keine Gesandten darüber zueinander und empören uns nicht,
und sind in einem so schlechten Zustand und von Stadt zu Stadt so tief zerstritten,

dass wir bis zum heutigen Tage nichts

Nützliches und Erforderliches

tun °° und nicht zusammenstehen

und keinerlei Gemeinschaft der Hilfe und Freundschaft

zustande bringen können.

 

 

 

 

65

 

 

 

 

70

 

[29] ἀλλὰ μείζω γιγνόμενον τὸν ἄνθρωπον περιορῶμεν,

τὸν χρόνον κερδᾶναι τοῦτον

ὃν[3] ἄλλος ἀπόλλυται ἕκαστος ἐγνωκώς,

ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ,

οὐχ ὅπως σωθήσεται τὰ τῶν Ἑλλήνων

σκοπῶν οὐδὲ πράττων,

ἐπεί[4], ὅτι γ᾽

ὥσπερ περίοδος ἢ καταβολὴ πυρετοῦ

ἢ ἄλλου τινὸς κακοῦ

καὶ τῷ πάνυ πόρρω δοκοῦντι νῦν ἀφεστάναι προσέρχεται,

οὐδεὶς ἀγνοεῖ.

Sondern wir übersehen, dass der Kerl größer wird,

und ^ein jeder^ achtet darauf, diese Zeit zu gewinnen,

 

in der ein anderer zugrunde geht,

wie mir jedenfalls scheint,

ohne zu überlegen und danach zu handeln,

wie die Sache der Griechen gerettet werden wird,

denn, ^ein jeder weiß^, dass ^er (Philipp)^ gewiss

wie ein periodisches Leiden, entweder ein Anfall von Fieber

oder eines anderen Übels,

auch zu dem heranrückt, der glaubt, jetzt noch weit entfernt zu sein,

°°. 

 

Was uns auffiel:
 

Z.15 und 29 Wie im letzten Protokoll ausführlich behandelt: AcP bei ὁράω und σιωπάω
Z. 17f. ἐξημάρτηται Λακεδαιμονίοις: „es,wurden von den Spartanern Fehler gemacht“ Der Dativus auctoris ist beim Perf.P. üblicη
Z. 27 ὥστε ... εἶναι ῥάδιον Konsekutivsatz mit Inf. als Prädikat; aber Z. 57 ὥστε … δυνάμεθα mit finitem Verb.
Z. 37 ‘ἐμοὶ δ᾽ ἐστὶν εἰρήνη πρὸς τοὺς ἀκούειν ἐμοῦ βουλομένους’ – Ein Satz, den sich Holger gern ins Klassenzimmer hängt.

Nächster Termin: erst wiederSonnabend, 29.10.22, aber 10:00 Uhr, wenn Caren zustimmt

Vorbereitung dazu:

wie üblich pDem.30-40, soweit Ihr kommt.
Bis dahin werde ich einen ersten Werbe-Video-Versuch hochladen und zur Diskussion stellen.

 


[1] τοῦτο μὲν „zum einen“ wird anakoluthisch aufgenommen von καὶ πάλιν „und andererseits“

[2] ἐκ5εῖνα erg. ἐστίν

[3] ὃν Akk. der Ausdehnung „in der“

[4] ἐπεί hier adversativ oder konzessiv