pDem1.17-28 Vokabeln

GriechischZusatz1/ FuturZusatz2Zusatz3DeutschFremdwort
ἀήθης, ες (2) s. ἐθίζω gewöhnenἀήθως unvermutetungewohnt, ungewöhnlich 
ἡ ἀκαιρία, ας s. καιρός ungelegene Zeit, ungünstige Lage 
ἀκέραιος, ον (2) s. κεράννυμι ungemischt = unversehrt; frisch 
ἀλλὰ μήνPhrase  aber doch, ferner aberἀλλὰ μήν … γε aber wahrhaftig
ἄλλος, η, ο (!)εἴ τις ἄλλος wenn überhaupt jemand sonst = wie kein andererεἴπερ τις πώποτε καὶ ἄλλος wenn auch  jemals sonst wer = wie kein andererἄλλο τι <ποιεῖν ἤ ...> anders <handeln> als, ledglich; in Fragen: nicht wahr? ein anderer
ἄλλος ... ἄλλος der eine ... der andere - ἄλλοι ἄλλοις βοηθοῦσιν die einen helfen diesen, die anderen jenen 
Allopathie (ein Heilverfahren)
οὐκ ἄλλως (ἤ) ohnehin nicht
ἀμύνω
ἀμύνομαι
ἀμυνῶ
ἀμυνοῦμαι
ἤμῡνα
ἠμυνάμην
ἤμυγκα
ἤμυσμαι
abwehren, helfen, M sich wehren, von sich abwehren 
ἀντέχω  Imp.: ἀντεῖχον
√ σ(ε)χ-> ἑχ- > ἐχ-
// (σ)ι-σχ-ον > ἴσχ-ον
ἀνθέξω/ἀντισχήσω
ἀντισχεθήσομαι
ἀντέσχον
ἀντεσχέθην
ἀντέσχηκα
ἀντέσχημαι
entgegen-/vor-/standhalten, Widerstand leisten; M τινός sich an etwas halten, streben nach 
ἡ ἀξία, ας  s. ἄξιοςπαρὰ τὴν ἀξίαν gegen VerdienstWert, Lohn, Würde(nträger) 
ἄξιος, α, ον (τινός) s. ἀξιόωπαρὰ τἠν ἀξίαν gegen Verdienstwert, (einer Sache) würdig 
ἀπαιτέω τινά τι s. αἰτέω fordern von jdm. etw ab-/zurückfordern 
ἀποστερέω τινά τινοςἀποστερήσω usw.  jdm. etw. rauben, wegnehmen 
δαπανάωδαπανήσω usw.s. δαπάνη Aufwand machen, aufwenden 
ἡ δαπάνη, ης   Aufwand, Ausgabe, Kosten 
διάφορος, η, ον s. διαφέρω, -ομαι 1.) abweichend, verschieden;
2.) uneinig, feindlich, schädlich
 
διοικέωδιοικήσω
διοικηθήσομαι
διῴκησα
διῳκήθην
διῴκηκα
διῴκημαι
tr. verwalten, besorgen, erledigen;
intr. getrennt wohnen
τὰ κοινὰ διοικεῖν die gemeinsamen Aufgaben bestreiten/ erledigen
διχῇ Adv. s. δίς zweimal, doppelt, δίχα entzwei, gesondert, getrennt; verschiedenDichotomie
εἰσβάλλω
< λ-Ø-ω  √ βαλ-, βλη-
εἰσβαλῶ
εἰσβληθήσομαι
εἰσέβαλον
εἰσεβλήθην
εἰσβέβληκα
εἰσβέβλημαι
hineinwerfen; intr. einfallen, einrücken 
εἶτα   dann, danach, außerdem; folglich 
ἐνδεῖ τινί τινος s. δεῖ, ἐνδεής es fehlt, es herrscht Mangel 
ἕνεκα (τινός) poet. εἵνεκαpostpositiv  wegen, um…willen, was…anlangt 
ἕτερος, α, ον s. ἕτερος -ἕτεροςθάτερον = τὸ ἕτερον ein anderer, einer von zweienheterophil
ἡ εὔθυνα, ης meist pl. s. εὐθύς unverzügliche Strafe; Rechenschaftsablegung, -klage 
εὔπορος, ον s. πόρος gangbar, bequem, wohlhabend 
εὐτρεπής, ές s. τρέπω wenden gut gewendet, bereit, gerüstet, fertig 
ζημιόωζημιώσω usw.s. ζημία Schaden, Strafe  schaden; (be)strafen 
ἡδίων, ἥδιον (2)ἥδιστος, η, ονKomp. zu ἡδύς süßer, angenehmer, lieberHedonist
ἡ ἡλικία, ας  ἐν ἡλικιᾳ wehrtüchtigAlter 
 τὸ Ἰλλυρικόν, οῦἸλλύριοι Illyrier  Illyrien (westlich v. Makedonien) 
καθέζομαι √ἑδ- Μ
s. auch καθίζομαι
καθεδοῦμαιἐκαθεισάμηνκάθημαι ich sitzesich setzen, sitzen; sich lagern; verweilen 
καρπόομαι Μκαρπώσομαι usw.s. κάρπος nutzen; erwerben; Erträge einnehmen 
κατακούω τινός τι
im Perf: att.Redupl.
κατακούσομαι
κατακουσθήσομαι
κατήκουσα
κατηκούσθην
κατακήκοα
κατήκουσμαι
etw. von jdm. hören; auf jdn. hören; gehorchen (auch τινί)Akustik
κεράννυμικερῶ, κερᾷς. κερᾷ ...
κραθήσομαι
ἐκέρασα
ἐκράθην
./.
κέκραμαι
mischenκρατήρ, ῆρος Μischkrug Krater
κομιδῇ Adv. s. κομιδή Bringen, Fahrt vollständig, gar, sehr 
λοιπός, ή, όν s. λείπωτὰ λοιπά Zukunftübrig, künftig 
οἰκεῖος, α, ον s. οἶκοςἡ οἰκείαverwandt, eigen 
ὀκνέωὀκνήσω usw.ὄκνος Zögern zägern, besorgt sein, fürchten 
ὀλιγωρέω τινόςὀλιγωράσω κτλ.  etw. geringschätzen 
ὀφλισκάνω τινός τινι
ὀφλ-ισκ-αν-
ὀφλήσωὦφλονὤφληκαetw. schuldig sein, verdienen; τι sich einer Beschuldigung aussetzenἄνοιαν ὀγλισκάνειν sich den Ruf der Dummheit zuziehen
Παιονία, αςΠαίονες Paioner  Päonien (Nordteil Makedoniens) 
παρίσταμαι
√ ἱστα-, στα-, στη-
παραστήσομαιπαρέστην - παραστῆναι -
παραστάς, στᾶσα, στάν
παρέστηκα ich stehe bei; Pl: ἕσταμεν, ἕστατε, ἑστᾶσιν; Plqup: εἱστήκη, Pl ohne Akzent: ἕσταμεν, ἕστατε, ἕστασαν; Inf. ἑστάναιsich danebenstellen, beistehen, überfallen, unterwerfen

 
παρίσταταί τινι es kommt einem in den Sinn; es steht einem bevor
περιίσταμαι
√ ἱστα-, στα-, στη-
περιστήσομαιπεριέστην - περιστῆναι -
περιστάς, -στᾶσα, -στάν
περιέστηκα ich bin aufgestellt; Pl: καθέσταμεν usw. s. ἵσταμαιsich herumstellen, umgeben; bedrohen; sich ergeben, sich ändern 
ὁ πόρος, ου s. πορεύω Furt, Weg, Loch; Straße, Pfad; Mittel, BeschaffungL porta, "Furt"; Poren
πράττω
< πράγ-Øω
πράξω
πραχθήσομαι
ἔπραξα
ἐπράχθην
πέπραχα
πέπραγμαι
betreiben, bewirken, tun, handeln χρήματα πράττομαι Geld machen/ erhalten

 
Praxis, pragmatisch
εὖ πράττειν sich wohl befinden - οὕτως/ τοῦτο πράττειν  sιch so befinden 
πρεσβεύωπρεσβεύσω usw.s. πρέσβυς alt; ehrwürdig der ältere/ Gesandter sein; ehren, hochachten; M Gesandte schicken 
πρός m.Dat.   bei, (neben)an; zusätzlich zuπρὸς δὲ τούτοις außerdem
προσδεῖ, -δέῃ, -δέοι,
-δεῖν, προσέδει τινός - mit Inf./ aci √ δεϜ-
προσδεήσειπροσεδέησενπροσδεδέηκενes ist zusätzlich/ außerdem nötig 
προσεδρεύω τινί s. ἕδρα dabeisitzen; belagern; sich ständig beschäftigen 
προσκαθέζομαι √ἑδ- Μ
s. auch καθίζομαι
προσκαθεδοῦμαιπροσεκαθεισάμηνπροσκάθημαι mit jdm. verkehren, belagernbelagern; sich emsig beschäftigen 
στενός, ή, όν  εἰς στενὸν καθίσταμι - in die Enge/ Schwierigkeiten gerateneng, schmalStenographie
 
στρατεύωστρατεύσω usw.s. στρατός ins Feld ziehen; M zu Felde ziehen; Kriegsdienst leisten 
στρατιωτικός, ή, όν (2) s. στρατιώτηςτὰ στρατιωτικά Kriegskassezum Soldaten gehörig, kriegerisch 
συναίρω < ἄρØωσυναρῶ
συναρθήσομαι
συνῆρα
συνήρθην
συνῆρκα
συνῆρμαι
zusammen hochheben; M auf sich nehmen, sich erheben, beistehen 
ἡ σύνταξις, εως s. συντάττω Zusammen-/Aufstellung, Rechnung; Schlachtordnung; Steuer, Sold, Syntax
ὧ τᾶν < τάλαν   mein Bester, ihr Guten, meine Lieben 
ταράττωταράξω usw.  verwirren, erschrecken 
ἡ ὕβρις, εως   Über-/Frevel-/Hochmut; Freveltat, Kränkunghybrid
ὑβριστής, ές s. ὕβρις frevlerisch, gewalttätig, zügellos 
ὑπομένωὑπομενῶὑπέμειναὑπομεμένηκαdableiben, warten, ertragen